Vol 4, No 8 (2012)

กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก pdf
- -

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
วัลนิกา ฉลากบาง

บทความวิจัย

สายโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน pdf
ธนกร ราชพิลา, สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1-22
การสร้างความได้เปรียบทางทางธุรกิจ pdf
ประสงค์ อุทัย 23-34
มุมมองใหม่ในการศึกษารัฐศาสตร์ในโลกหลังสมัยใหม่ pdf
ไพรวัลย์ เคนพรม 35-48
กลไกการก่อตัวของไทเทเนียมคาร์โบไนไตรด์ โดยกระบวนการทางความร้อน pdf
กิตติชัย โสพันนา 49-66
การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เพื่อใช้เป็นแหล่งของโปรไบโอติก pdf
วิศัย พรหมเทพ, สุวภร ยศตะโคตร 67-76
ความคงตัวของสารสกัดหยาบจากเม่าหลวงในน้ำยาบ้วนปากสูตรมาตรฐานต่อการยับยั้ง Streptococcus จากช่องปาก pdf
แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์, นำพร อินสิน 77-88
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินโครงการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน pdf
นงนภัสส์ มากชูชิต, วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, ปรีดา เบ็ญคาร 89-104 (Retracted Article)
พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พิษณุ ลิมพะสูตร, ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ 104-120
สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 pdf
อโณทัย ใจกลาง 121-132
การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 pdf
วลัยพรรณ จิตต์วิญญาน, ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง 133-144
คำศัพท์ในแบบเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับการท่องเที่ยว กรณีความหลากหลาย ความถี่ และปริมาณคำศัพท์ pdf
ทรงพล อุทัยสาร์, อุดร หวานอารมณ์, พิมพ์ยุพา ประพันธ์ 145-158
การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลในจังหวัดหนองคาย pdf
สุชาดา แขวงเมือง, จำเนียร พลหาญ 159-170
สภาพปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 pdf
จิรภัทร เหมืองทอง, สมชาย วงศ์เกษม 171-184

บทวิจารณ์หนังสือ

ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ pdf
สุเทพ การุณย์ลัญจกร 185-188