Vol 4, No 7 (2012)

มกราคม-มิถุนายน 2555

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก pdf
- -

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
วัลนิกา ฉลากบาง

บทความวิจัย

การวิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังอำนาจของผู้บริหาร pdf
วาโร เพ็งสวัสดิ์ 1-10
การวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้ pdf
ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน 11-22
การพยากรณ์การแพร่เชื้อโรคเลปโตสไปโรซิสในจังหวัดสกลนคร pdf
มาลี ศรีพรหม 23-34
แบบฝึกการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา pdf
เพ็ญนภา ล่ามสมบัติ, อุดร หวานอารมณ์, อินธิสาร ไชยสุข 35-46
คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียนสำหรับผู้เรียนใน ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย pdf
รังษวุฒิ มาตวังแสง, อุดร หวานอารมณ์, พิลานุช ภูษาวิโศธน์ 47-60
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สองขั้นตอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม pdf
วนิดา นิรมาณการย์ 61-74
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม pdf
นำศิลป์ วิเศษ, วัลนิกา ฉลากบาง, วาโร เพ็งสวัสดิ์ 75-88
สภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม pdf
ปฏิมาภร ศิริสวัสดิ์, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ชาญวิทย์ หาญรินทร์ 89-102
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 pdf
เชี่ยวชาญ ภาระวงค์, อนันต์ ปานศุภวัชร, วาโร เพ็งสวัสดิ์ 103-116
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยเกมการศึกษา pdf
ฉัตรมงคล สวนกัน, พจมาน ชำนาญกิจ 117-128
ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม pdf
ผาจิต ผาสุข, วัลนิกา ฉลากบาง, อนันต์ ปานศุภวัชร 129-140
ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ pdf
สุเทพ การุณย์ลัญจกร 141-146