Vol 3, No 6 (2011)

กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก pdf
- -

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
วัลนิกา ฉลากบาง

บทความวิจัย

การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย : การปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์จากภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ สู่ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ pdf
ไพสิฐ บริบูรณ์ 1-12
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน pdf
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, วาโร เพ็งสวัสดิ์ 13-34
“รวมพลังพัฒนาการศึกษาสกลนคร” ผลการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการจัดการศึกษาระดับบริบาล อนุบาลและประถมศึกษา pdf
อมรา เขียวรักษา, ลัดดาวรรณ แสนสุข, กัญญาภัค โพธิ์ศรี 35-48
โครงสร้างสังคมของหมู่บ้านลาว: กลไกสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ pdf
สพสันติ์ เพชรคำ 49-62
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา pdf
วาโร เพ็งสวัสดิ์ 63-72
ความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 pdf
เดือนเพ็ญ นนทะวงษ์, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 73-84
คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน pdf
ลฎาภา ศรีพสุดา 85-98
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 pdf
สุพรรณิกา สืบสิมมา 99-110
การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 pdf
สมควร กันเทพา 111-120
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) จังหวัดนครพนม pdf
วนิดา นิรมาณการย์ 121-132

บทวิจารณ์หนังสือ

การออกแบบการวิจัย pdf
สุเทพ การุณย์ลัญจกร 133-137