Vol 3, No 5 (2011)

มกราคม-มิถุนายน 2554

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก pdf
- -

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
- -

บทความวิจัย

ตำนานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง pdf
สพสันติ์ เพชรคำ 1-18
คนรุ่นใหม่กับความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของชุมชน pdf
ชนินทร์ วะสีนนท์ 19-26
แนวทางการศึกษาภาวะผู้นำ pdf
วาโร เพ็งสวัสดิ์ 27-40
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม pdf
กรรณิการ์ กมลรัตน์ 41-50
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ฐานข้อมูลธุรกิจ pdf
สุธิรา จันทร์ปุ่ม, พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม 51-60
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม pdf
จันทิรา แก้วบุตรา 61-74
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูและผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม pdf
ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ 75-90
สภาพและปัญหาการดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนที่เปิดสอน ช่วงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครพนม pdf
ชิษณุพงศ์ พลหาราช 91-104
ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม pdf
อุทัยวรรณ โมธรรม 105-118
โครงการวิจัยภูมิปัญญาการผลิตข้าวปุ้นน้ำนัว ของชาวภูไทเรณูนคร pdf
ยุพิน สมคำพี่ 119-130

บทวิจารณ์หนังสือ

จากงานวิจัยสู่บทความทางวิชาการ pdf
สุเทพ การุณย์ลัญจกร 131-136