Vol 2, No 4 (2010)

กรกฎาคม-ธันวาคม 2553

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก pdf
- -

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
วัลนิกา ฉลากบาง

บทความวิจัย

การวิจัยพัฒนารูปแบบ pdf
วาโร เพ็งสวัสดิ์ 1-16
กระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ : สิ่งกระตุ้นสำคัญต่อ การยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก pdf
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 17-30
ลวงลุ่มน้ำโขง : การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน บริเวณพรมแดนไทย-ลาว pdf
สพสันติ์ เพชรคำ 31-42
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน 1 เรื่อง การใช้งานมัลติมิเตอร์ pdf
สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 43-60
การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มในโรงเรียน หมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สุวภา ยศตะโคตร, อรุณ วงศ์จิรัฐิติ 61-68
Good Governance in Water Management in the Lower Songkram River Basin, Nakhon Phanom Province, Northeastern Region, Thailand pdf
Pathumthip Mankhoksoong 69-82
ขั้นตอนวิธีคำนวณสำหรับรากที่ของจำนวนจริง โดยวิธีการเชิงตัวเลขแบบทำซ้ำ pdf
สอาด ม่วงจันทร์, สุพรรณี สมพงษ์ 83-92
ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันพิเศษกับกลอุบายของไพ่ pdf
สุพรรณี สมพงษ์, สอาด ม่วงจันทร์ 93-104
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง กับการรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองของผู้รับสาร pdf
อุษานาฏ สัตยาภินันท์, ดวงกมล ชาติประเสริฐ 105-116
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม pdf
นิตยา เอกนิพนธ์ 117-132
สภาพและปัญหาการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม pdf
ฉวีวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร 133-150
สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม pdf
ศิลปกรณ์ จันทไชย 151-168
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม pdf
พิศมัย อินทรชื่น 169-180