Vol 2, No 3 (2010)

มกราคม-มิถุนายน 2553

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก pdf
- -

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
วัลนิกา ฉลากบาง

บทความวิจัย

การเขียนโครงการวิจัย pdf
นงลักษณ์ วิรัชชัย 1-18
ประสิทธิผลกระบวนการ: เป้าหมายสำคัญของการบริหารโรงเรียน pdf
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 19-34
การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ pdf
วาโร เพ็งสวัสดิ์ 35-48
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” pdf
สำราญ กำจัดภัย 49-66
การศึกษาลักษณะบ่งชี้คุณภาพ การผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ pdf
สมศักดิ์ เจริญสุข 67-78
การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากการทำโครงการกิจกรรมพัฒนาสังคม pdf
เบญจวรรณ รอดแก้ว 79-92
การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ pdf
มงคล ศิริสวัสดิ์ 93-108
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณี บ้านท่าแร่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 pdf
ณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ 109-120
การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่า ชุมชนบ้านนางัว จังหวัดนครพนม สำหรับเยาวชน pdf
อมรา เขียวรักษา, สมจิตต์ รัตนอุดมโชค,, จิราภรณ์ สุมังคะ, อนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์ 121-134
การสร้างระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จังหวัดสกลนคร pdf
สุดกมล ลาโสภา, อนุรัตน์ สายทอง 135-144
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหาย โดยวิธีการวิเคราะห์จำแนกประเภท ต้นไม้การตัดสินใจ และ ค่าเฉลี่ย pdf
ณรงค์ โพธิ, สมชาย ปราการเจริญ 145-156
ผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพ ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ pdf
ทาริกา โกฏสันเทียะ 157-166
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม pdf
พิลาศลักษณ์ อุมะวรรณ, วาโร เพ็งสวัสดิ์, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 167-177