Vol 1, No 2 (2009)

กรกฎาคม-ธันวาคม 2552

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก pdf
- -

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
วัลนิกา ฉลากบาง

บทความวิจัย

การวิจัยและการพัฒนา pdf
วาโร เพ็งสวัสดิ์ 1-12
เทคนิคการศึกษารายกรณี: การวิจัยเฉพาะกรณี pdf
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 13-20
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา pdf
สุจิตรา แบบประเสริฐ 21-38
การศึกษาแบบเรียนรวม : หนทางนำไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน pdf
อรวรรณ นิ่มตลุง 39-54
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ pdf
อิสรีย์ ผาสุข 55-68
การพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 pdf
พัชริดา ปรีชาคม 69-76
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน ในการจำจากการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วย สีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 pdf
เศณวี ฤกษ์มงคล 77-84
การซื้อสิทธิขายเสียง ในจังหวัดสกลนคร pdf
สมจิตต์ รัตนอุดมโชค 85-100
การพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการ แปรรูปที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ ผ้าคราม ในกลุ่มจังหวัดสนุก
อนุรัตน์ สายทอง, ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง, อำนาจ สุนาพรม 101-110
การวิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของ คลัสเตอร์ Na Co2O4 : 1/3, 1 หน่วยเซลล์ pdf
ทศวรรษ สีตะวัน, อุไร สีตะวัน 111-118
การทำนายกำลังการผันไฟฟ้า ของ Ag-NaCo2O4 ด้วยวิธี DV-Xα pdf
อาธรณ์ วรอัด, ทศวรรษ สีตะวัน, สุวิทย์ จักษุจินดา, ชัญชณา ธนชยานนท์, วิทยา อมรกิจบำรุง 119-128
การกำจัดรีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีน ไดอะมีนในน้ำทิ้งสีย้อมผมด้วยเถ้าแกลบ pdf
กรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, รัตนา มหาชัย, ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย 129-142
ศึกษาการคายซับของเถ้าแกลบที่อิ่มตัว ด้วยสีย้อมผสมโลหะหนักที่มีพิษบางตัว pdf
รัตนา มหาชัย, ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง, ปริญญา จินดาประเสริฐ, สำเริง รักซ้อน 143-150