Vol 1, No 1 (2009)

มกราคม-มิถุนายน 2552

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก pdf
- -

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
วัลนิกา ฉลากบาง

บทความวิจัย

การวิจัยเชิงนโยบาย pdf
วาโร เพ็งสวัสดิ์ 1-14
การใช้เศษแป้งก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกรระยะรุ่น pdf
ยิ่งลักษณ์ มูลสาร 15-24
สภาพ ปัญหา และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ pdf
อภินันท์ ธรรมคุณ, กอบกุล สรรพกิจจำนง 25-36
กระติบอุ่นอิ่ม pdf
อุไร สีตะวัน, ศรายุทธ ไชยสุทัศน์, ศรัญญา บุญจริง, สุรัญญา วรสาร 37-46
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในงานเชื่อม pdf
วาสนา เกษมสินธ์, ไวรุจน์ อิ่มโพ 47-62
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับบ้านท่าวัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทางเศรษฐกิจ แนวตะวันออก–ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน pdf
สมบูรณ์ ชาวชายโขง, วินิธา พานิชย์, ชัยยศ ณัฐอังกูร 63-74
คนรุ่นใหม่กับการจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน pdf
ชนินทร์ วะสีนนท์, สมบูรณ์ ชาวชายโขง, ธวัชชัย คุณวงษ์ 75-86
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สำหรับผู้นำท้องถิ่น pdf
ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ 87-96
การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก pdf
ศิริพรรณ สะอาดสิทธิศักดิ์ 97-114
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ pdf
อังคณา เทียนกล่ำ 115-122
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในป่าเบญจพรรณ เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร pdf
พิทักษ์ วงษ์ชาลี 123-136
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นสกลนคร pdf
อมรา เขียวรักษา, สมจิตต์ รัตนอุดมโชค, สุวรรณศรี โพธิ์สุวรรณ 137-150
ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 pdf
เตชาวัต แสงพรมศรี, วัลนิกา ฉลากบาง 151-166
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา จังหวัดสกลนคร pdf
สุรชาติ เทียนกล่ำ, อังคณา เทียนกล่ำ, พรกมล สาฆ้อง 167-180
การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุในท้องถิ่น pdf
กิตติชัย โสพันนา, ธนากร อุทัยดา 181-196