Vol 6, No 11 (2014)

มกราคม-มิถุนายน 2557

Table of Contents

หน้าปก

cover pdf
- - -

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
- - -

บทความวิจัย

ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านลาดชะวงชัย เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
วิลัด เลิศนิยม 1-12
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
เวียงคำ แสงสุริจันทร์ 13-24
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก่อสร้างโรงเรียนตามโครงการกองทุนเร่งรัด เมืองอุทุมพอน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
กองแก้ว ไซจำพอน 25-38
การพัฒนากระบวนการผลิตส้มเท้าวัวปลอดภัย pdf
อรุณ วงศ์จิรัฐิติ 39-50
การศึกษาเปรียบเทียบสีผ้าย้อมครามที่แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์กับสีผ้าย้อมครามผืนจริง pdf
กรรณิการ์ กมลรัตน์ 51-64
การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร pdf
เด่นชัย สมปอง 65-80
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดหวานกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบ pdf
ธนกร ราชพิลา 81-94
อีกหนึ่งมุมมองของแนวคิดการประเมิน pdf
อัจศรา ประเสริฐสิน 95-106
การนำนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติวิเคราะห์ การจัดการขยะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ pdf
ขวัญฤดี จันทิมา 107-120
การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของ หลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค หมวดแฟชั่น โดยใช้แบบจำลอง CAPM : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ TPCORP, TTTM, SUC, UT และ TR pdf
ลภัสรดา แก้วเจริญ 121-134
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) กรณีศึกษาหลักทรัพย์ AKR, BAFS, BANPU, BCP, DEMCO และ AI pdf
สุธีรัตน์ กิตติโชควัฒนา 135-148
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอน สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา pdf
ดวงเนตร สำราญวงศ์ 149-170
ผลการใช้การสอนบนเว็บ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 pdf
รุจิรา สุธรรมมา 171-181
การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา pdf
วาโร เพ็งสวัสดิ์ 181-190