Vol 6, No 12 (2014)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Rajabhat University Journal)

Table of Contents

เกี่ยวกับวารสาร(About the Journal)

เกี่ยวกับวารสาร(About the Journal) pdf
- - - -

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
บรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร -

สารบัญ(Table of Contents)

สารบัญ(Table of Contents) pdf
- - -

บทความวิจัย

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
ไชยะวงค์ พงษ์สิทธิ์เจริญ chaiyawong Pongsidjaroen 1-16
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
ทรายคำ ปัญญานุวงค์ Saikam Punyanuwong 17-30
การวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ด้วยการคัดเลือกคุณสมบัติและการพยากรณ์ pdf
นิภาพร ชนะมาร Nipaporn Chanamarn 31-46
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ของวัยรุ่น ในจังหวัดสกลนคร pdf
ภัทร์ศินี แสนสำแดง Patsinee Sansomedang 47-58
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประมวลผลแบบสอบถาม โดยใช้ภาษา VBA ในโปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟต์เอ็กเซล pdf
ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ Siriporn Tangwiboonpanich 59-70
การพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก pdf
สุริยะ ประทุมรัตน์ Suriya Pratumrat 71-80
The Demonstration Set of Temperature and Humidity Control System Fuzzy Control in the Chicken House pdf
Chaiyos Commee Chaiyos Commee 81-92
การประเมินฝนจากเรดาร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ไม่มีสถานีวัด pdf
ทนงศักดิ์ เพ็งเพชร Tanongsak Pengpetch 93-104
การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง pdf
ดร.นิเวศน์ ธรรมะ Niwet Thamma 105-114
การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอน โดยใช้ชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R pdf
เนตรนภิส ตันเทอดทิตย์ Netnapis Tanterdtid 115-128
รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ pdf
ฬิฏา สมบูรณ์ Lita Somboon 129-140
การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง ระบบฐานข้อมูล ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 pdf
ภาวินี อ้วนศรีเมือง Pawanee Ouansrimuang 141-154
การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น กรณีศึกษา : โรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร pdf
อรอนงค์ สีหนาท Onanong Srihanart 155-164

บทความวิชาการ

สมรรถนะสำคัญของผู้บริหารมืออาชีพ (Significant Competencies of Professional Administrators) pdf
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร Sakthai Surakitbowon 165-184

บทวิจารณ์หนังสือ

บทวิจารณ์หนังสือการวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา. pdf
ธวัชชัย ดุลยสุจริต Thawatchai Dulyasucharit 185-188

Guidelines for Articles Publishing

Guidelines for Manuscript Preparation pdf
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ -