Vol 7, No 13 (2015)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Rajabhat University Journal)

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก pdf
- -

เกี่ยวกับวารสาร(About the Journal)

เกี่ยวกับวารสาร(About the Journal) pdf
- -

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
บรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สารบัญ(Table of Contents)

สารบัญ (Table of Contents) pdf
- -

บทความวิจัย

ศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในโรงฆ่าชำแหละเนื้อโค และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร pdf
เพิ่มศักดิ์ ยีมิน Permsak Yeemin 1-10
การพัฒนารูปแบบผ้าย้อมครามสำหรับคนรุ่นใหม่ pdf
อนุรัตน์ สายทอง Anurat Saithong 11-20
การพัฒนาวิธีการจัดทำบัญชีแบบมีส่วนร่วมของกองทุนหมู่บ้าน ในเขตตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร pdf
วาทินี ศรีมหา Watinee Srimaha 21-32
การพัฒนารูปแบบการรับรู้ความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล pdf
อรอนงค์ บุรีเลิศ Onanong Bureelerd 33-44
การจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ธุรกิจแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตในชุมชนบ้านมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม pdf
วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ Wongpattana Sriprasert 45-64
การเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัยกับความเข้มแข็งของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม
สิทธิพรร์ สุนทร Sitthiporn Soonthorn 65-78
การสำรวจเบื้องต้นของพืชล้มลุกกลุ่มกลีบดอกเชื่อมกัน ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม pdf
วรชาติ โตแก้ว Worachat Tokaew 79-88
การนำนโยบายการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปบริหาร ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี pdf
เฉลิมศรี ฤทธาภัย Chalermsri Rittapai 89-98
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร pdf
สายสุนีย์ กลางประพันธ์ Saisunee Klangpraphan 99-110
การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนการค้นพบ กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ pdf
ปิยวรรณ มาตย์เทพ Piyawan Martthep 111-122
การพัฒนาทักษะการสืบค้นของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ pdf
ทรงกรด พิมพิศาล Songgrod Phimphisan 123-132
การประหยัดพลังงานด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า : กรณีศึกษา ศูนย์รวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร pdf
ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย Phanuwat Wongsangnoi 133-142
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง pdf
จิดาภา เร่งมีศรีสุข Jidapa Rengmeesisuk 143-158

บทความวิชาการ

การดำเนินงานการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่นของสภาพัฒนาการเมือง pdf
ชาติชัย อุดมกิจมงคล Chardchai Udomkijmongkol 159-164
การมอบหมายงาน : ศิลปะที่ผู้บริหารต้องเข้าใจ pdf
สามารถ อัยกร Samart Aiyakorn 165-176

Guidelines for Articles Publishing

Guidelines for Manuscript Preparation pdf
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ - 177-190