วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  จัดทำโดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ เป็นบรรณาธิการคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล  กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคือเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทรรศนะทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  และเป็นแหล่งข้อมูลจากการเสนอผลงานวิจัยของนักสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีบทความวิจัยจากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนมาก  ทางกองบรรณาธิการได้พยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการตีพิมพ์เผยแพร่  บนพื้นฐานของการรักษาเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index : TCI) ซึ่งให้การรับรองวารสารฉบับนี้ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูล

 ทางสำนักวิชาสังคมศาสตร์  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานของวารสารตามเกณฑ์ของ TCI  อย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันได้ดำเนินการในรูปแบบของการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และระบบ e- Journal  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป ทางวารสารจะเผยแพร่วารสารในระบบ e- Journal เพื่อการประหยัดงบประมาณและเพื่อรองรับความเป็น  Thailand 4.0

Thailand4.0

2017-03-16

ยินดีรับบทความ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2019): พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

วารสารสังคมศาสตร์ฉบับนี้ เป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เขียนมาสู่ท่านทั้งหลาย รวม 13 บทความ เป็นบทความวิจัย 12 เรื่อง และบทความทางวิชาการปิดท้ายเล่มอีก 1 เรื่อง เนื้อหาของบทความที่นำเสนอในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี การแข่งขันทางธุรกิจ การค้าขายชายแดน ผู้สูงอายุ และด้านการจัดการศึกษา

หากมองโดยรวม ทุกบทความแม้จะมีความหลากหลายในด้านประเด็นที่ศึกษา แต่ทุกประเด็นนั้นเป็นประเด็นทางสังคม ที่ได้ข้อมูลมาจากความทุ่มเทและตั้งใจของผู้เขียน ต้องการให้สังคมเกิดการพัฒนา ผ่านทางองค์ความรู้ที่ได้รับการวิพากษ์ การแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้เป็นบทความที่ควรค่าแก่การเผยแพร่สู่งสังคม กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกระบวนการของการจัดทำวารสารทุกท่านที่ทำให้วารสารเสร็จสมบูรณ์ มีค่าทางวิชาการ เพื่อผู้อ่านที่มีความสนใจ นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัย และงานเขียนทางวิชาการต่าง ๆ

ท้ายนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิชาการ รวมทั้งผู้ที่สนใจเผยแพร่บทความ ได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการที่ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

เผยแพร่แล้ว: 2019-09-02

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
ดูเล่มทุกฉบับ