กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57100

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
บรรณาธิการวารสาร
School of Social Sciences, Chiang Rai Rajabhat University
Phone 053-702-870

Support Contact

เยาวลักษณ์ พุ่มวิเชียร
Phone 0-5377-6000 ต่อ 1214