กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57100

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
บรรณาธิการวารสาร
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 053-702-870

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

เยาวลักษณ์ พุ่มวิเชียร
เบอร์โทรศัพท์ 0-5377-6000 ต่อ 1214