กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
บรรณาธิการวารสาร
Phone 053-702-870

Support Contact

เยาวลักษณ์ พุ่มวิเชียร
Phone 0-5377-6000 ต่อ 1535