ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์

คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ สำนักวิชาสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เวียงนนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์

 

นางเยาวลักษณ์ พุ่มวิเชียร

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลกาญจน์ อ่ำบัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร มูลรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.จันจิรา วิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.โอม พัฒนโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ แซ่เลี้ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ทศพล คชสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ อิทธิพันธ์ เรืองกิจวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Assoc.Prof.Dr.Yang Wenxue

มหาวิทยาลัยยิ่วซี

Dr.Long Qipingg

มหาวิทยาลัยกวางสี

ประสานงานและเลขานุการ

นางเยาวลักษณ์ พุ่มวิเชียร

 

ฝ่ายจัดการและธุรการ

นางสาวเสริมศรี สุขสืบ

 

นางศรีสมร พิริยะสุรวงศ์

 

ดร.ราเชนทร์ พูลทรัพย์

 

นายพรพจน์ ศรีพรม