Food Consumption Behavior and Health Status of Akha in Mae Suai District, Chiang Rai Province.

Main Article Content

จุฑามาศ เมืองมูล พัชรา ก้อยชูสกุล มณุเชษฐ์ มะโนธรรม วรัญญา มณีรัตน์ อารีย์ จอแย สุพรรณ วนิชปริญญากุล

Abstract

This quantitative study aimed to survey the food consumption behavior and health status of Akha in Mae Suai District, Chiang Rai Province. The respondents of the study consisted of 200 Akha who were able to communicate and agreed to cooperate with the study. The research tools were questionnaires and health circle devices such as sphygmomanometer, stethoscope and body weighing device. Frequency, percentage, mean, and standard deviation were used for data analysis. The research results revealed that most of the samples were no chronic disease but the high level of systolic blood pressure (SBP) was shown. Meanwhile, the diastolic blood pressure (DBP), heart rate and BMI were in normal range. However, these sample groups should be taken care by concerning officers because of their high level of SBP. Last but not least, the overall dietary behavior was at the good level.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2555). รายงานการป่วย ปีงบประมาณ 2555. นนทบุรี: ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร.

กฤติน ชุมแก้ว. (2557). การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ในจังหวัดสงขลา. วารสารวิจัยเกษตรศาสตร์ (สังคม) 35: 16-29.

กิตติพงษ์ พรมพลเมือง. ( 2557). การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีบุญ เรือง จังหวัดหนองบัวลำภู. Graduate research conference Khon Kaen University 2014: 1882-1888.

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวอาข่า (อีก้อ). (2556). สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2560, จาก
http://www.cmdiocese.org/th/ethnic/akha/34-34

ชนเผ่าชาวดอย. (2554). สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2560, จาก http://akha.hilltribe.org/thai/

ดารากร สมฤทธิ์. (2549). ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของนักเรียนอาข่า. สืบค้นเมื่อ 16มีนาคม 2560, จาก http://repository.cmu.ac.th/handle/6653943832/13815

เนตรนภา จุฑานันท์. (2557). การศึกษาการบริโภคขนมและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์). Graduate research conference Khon Kaen University 2014: 1771-1780.

ประนอม ปิ่นทองและคณะ. (2557). การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 1-17.

พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ และคณะ. (2556). การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุม โรคไม่ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ พ.ศ. 2551-2555. สำนักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข

เพียงทิฆัมพร นิลเพชร์. (2555). แบบแผนการบริโภคอาหาร การทํากิจกรรมยามว่างและภาวะโภชนาการของนักเรียน วัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง). วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. พฤศจิกายน: ฉบับพิเศษ. 1-10

แพร่พรรณ เหมวรรณ. (2547). รูปแบบการเปลี่ยนแปลง และความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชน บนพื้นที่สูง : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบ้านม้งแม่โถ และบ้านกะเหรี่ยงแม่โถหลวง ตำบลบ่อสลี อำเภอ ฮอด จังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย เชียงใหม่.

สมินตรา ปรารถนา. (2553). ความเชื่อในการบริโภคอาหารของสตรีหลังคลอดในกลุ่มชาติพันธุ์เขมร สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2553, จาก http://mintrap2.blogspot.com/2010/05/blog-post.html

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ. (2558). การกระจายรายได้และแนวทางการพัฒนาภาค และ ท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2560, จาก www.nesdb.go.th/portals/0/news/plan/p4/m2_4.