Promote Cultural Tourism in Nanglae Sub- District, Muang District, Chiangrai by Using Multimedia

Main Article Content

กลชาญ อนันตสมบูรณ์ ประสิทธิ์ สารภี ชลิดา จันทจิรโกวิท กฤษณะ สมควร

Abstract

The purposes of this action research were: 1) to development and evaluate the efficiency of the Multimedia for Promote Cultural tourism in Nang Lae; and  2) the satisfaction of user using the Multimedia for Promotion Cultural tourism in Nang Lae. The population used in this study were people or tourists who downloaded multimedia for promote Cultural tourism in Nang Lae used to study and information about cultural attractions for tour in Nang Lae. The sample selected by convenience sampling method consisted of 100 peoples.


Tools used in research including the multimedia for promotion of cultural tourism in Nang Lae and questionnaire about the satisfaction of the user towards the multimedia for promotion of cultural tourism in Nang Lae. The data was systematically analyzed by Mean and Standard Deviation. The results were as follows:


  1. The result of creating and finding the performance of multimedia for promotion of cultural tourism in Nang Lae divided into Multimedia creation result, results of validation of multimedia components and result to Test of prototype Multimedia found to be suitable was a reasonable level (gif.latex?\bar{x}=4.48, S.D=0.52).

  2. The satisfaction of the user towards the multimedia for promotion of cultural tourism in Nang Lae Sub- District, Mueang District, Chiangrai Province showed that the users were satisfied (gif.latex?\bar{x}=4.33, S.D=0.49).

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

กฤษดา ขุ่ยอาภัย. (2552). การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาบ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ
อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

กาญจนา อาสนะคงอยู่ และเอกชัย โกมล. (2554). การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง กรณีศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2558, จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.

ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว. (2556). การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2558. จาก http://tourism-
dan1.blogspot.com/.

ชนัญ วงษ์วิภาค. (2545). ประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ไชยยศ เรื่องสุวรรณ. (2546). เทคโนโลยีกับการบริการการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฟิวเจอร์เพรส.

ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2548). เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology). กรุงเทพมหานคร : เคทีพี
คอม แอนด์ คอนซัลท์.

ธานินทร์ หงษา. (2553). การพัฒนาสื่อมัลดิมีเดียเรื่องไดโนเสาร์ที่ภูคุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์.
(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

นงลักษณ์ ชายหาด. (2549). การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟเอ็ดดูเคชั่น.

พยอม ธรรมบุตร. (2548). เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องหลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. กรุงเทพมหานคร:
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. (2554). “เชียงรายภัณฑ์” การเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์จากสินค้าสู่ทุนวัฒนธรรม.
สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2558, จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.

ไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ. (2552). โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหาร
จัดการวัฒนธรรม กรณีศึกษากลุ่มก๋องปู่จา บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง.
สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2558, จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.

รสิกา อังกูร. (2549). การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น.
วารสารการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 19(1) : 79-88.

ราณี อิสิชัยกุล. (2546). การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการ
การท่องเที่ยว = Professional experience in tourism management. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ศุภกร ประทุมถิ่น. (2554). การสร้างรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม : ชุมชนไทใหญ่บ้านถํ้าลอด อ.ปางมะผ้า
จ.แม่ฮ่องสอน. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2558, จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.

สุชาดา งวงชัยถูมิ. (2551). การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา.
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยขอนแก่น.