บทบรรณาธิการ

เนื้อหาบทความหลัก

เลหล้า ตรีเอกานุกูล

บทคัดย่อ

     วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 อย่างภาคภูมิ ด้วยการจัดทำวารสารให้เป็นไปตามเป้าหมายในการเป็นพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชัย และผลงานทางวิชาการ ของนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยพิจารณารับบทความในศาสตร์ทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และ สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้ทุกบทความถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง


     บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ฉบับนี้มีองค์ความรู้ที่มาจากงานวิจัยภาษาไทยจำนวน 16 เรื่อง งานวิจัยภาษาอังกฤษ จำนวน 3 เรื่อง และ บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง รวม 20 เรื่อง แต่ละเรื่องล้วนมีข้อค้นพบที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทางวิชาการอย่างยิ่ง


    ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สนับสนุนด้านงบประมาณ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ที่ร่วมกันพัฒนาวารสารมาอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่สรรสร้างบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร ที่สำคัญยิ่งคือผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกผู้เป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการ ที่ได้สละเวลาพิจารณากลั่นกรองบทความอย่างสร้างสรรค์ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงทำให้บทความมีความสมบูรณ์เพื่อการเผยแพร่


    การพัฒนาใดใดจะสำเร็จได้เมื่อคนในสังคมนั้นพร้อมรับการพัฒนา หัวใจของการพัฒนาอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การใฝ่รู้ด้วยการค้นคว้าเสาะหาวิชาการให้กับตนเองเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดมีแนวคิด มีวิสัยทัศน์ เกิดพลังปริวรรตต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริง

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทบรรณาธิการ

บทความอื่นๆของผู้แต่ง