กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยใช้ การเรียนการสอนแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF