การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและคุณค่า : คัมภีร์ไตรภูมิฉบับล้านนา

เนื้อหาบทความหลัก

อดิเทพ วงค์ทอง

บทคัดย่อ

     งานวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและคุณค่า : คัมภีร์ไตรภูมิฉบับล้านนา มีวัตถุประสงค์ 3 ประการดังนี้ เพื่อศึกษากำเนิดและพัฒนาการคัมภีร์ไตรภูมิฉบับล้านนา เพื่อปริวรรต ตรวจชำระคัมภีร์ไตรภูมิล้านนาฉบับวัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาวิเคราะห์อิทธิพล ของความเชื่อและคุณค่าในคัมภีร์ไตรภูมิล้านนาที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวล้านนา


     ผลจากการศึกษาพบว่า จากแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับภพภูมิหรือจักรวาลในอินเดีย คือ ศาสนาพราหมณ์ ในยุคสมัยพระเวท พวกอารยันนับถือเทพเจ้าหลายองค์ ในพระไตรปิฎกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกหรือจักรวาล ในสมัยสุโขทัยหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้เป็นร้อยแก้ว มีเนื้อหากล่าวถึงภูมิเป็นที่เกิดของสิ่งมีชีวิตรวม 3 ภูมิ ในสมัยล้านนาพระสิริมังคลาจารย์ ได้แต่งคัมภีร์จักกวาฬทีปนี พ.ศ. 2063 โดยได้นำเอาคัมภีร์โสตัตถกีมหานิทานกับคัมภีร์โลกทีปกสาร และคัมภีร์ติโลกทีปนี คัมภีร์ไตรภูมิล้านนา ฉบับวัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการบันทึกท้ายคัมภีร์ จุลศักราชได้ 1208 ตัว ปีรวายสะง้า หรือตรงกับ พ.ศ. 2398 ปีมะเมีย


     การปริวรรต ตรวจชำระ แปลและศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและคุณค่า ที่มีอิทธิพลต่อชาวล้านนาความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อที่ได้รับมาจากศาสนาพราหมณ์ ความเชื่อของพุทธศาสนา ชาวล้านนาได้มีการผสมผสานความเชื่อเหล่านี้เข้าด้วยกันตลอดถึงความเชื่อเรื่องขวัญ ความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อขึ้นท้าวทั้งสี่ ความเชื่อเรื่องกรรม ในทางพุทธศาสนา โดยมีความเชื่อที่มีพื้นฐานเดิมที่มีอยู่แล้วและได้ผสมกับความเชื่อที่เข้ามาใหม่ จึงทำให้เกิดวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมเกิดขึ้น ตลอดทั้งปีจึงทำให้เกิดประเพณี 12 เดือน ความเชื่อเรื่องไตรภูมิได้มีอิทธิต่อการดำเนินชีวิตต่อชาวล้านนา จากอดีตที่มาจึงได้มีการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งหมด โดยผ่านทางด้านวรรณคดี ด้านศาสนา ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านคำสอน ด้านสถาปัตยกรรม ก็เนื่องมาจากความเชื่อต่อคัมภีร์ไตรภูมิ ที่สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความ

เอกสารอ้างอิง

วิมลศิริ ร่วมสุข. (2522). ประวัติวรรณคดีสันสฤตยุคพระเวท.กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์.

สมหมาย เปรมจิตต์. (2539). มรดกศาสนาในเชียงใหม่ ภาค 2.เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์.

อุดม รุ่งเรืองศรี. (2523). เทวดาพุทธ (เทพเจ้าในพระไตรปิฎกและไตรภูมิพระร่วง). เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์.