การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิคระดับบัณฑิตศึกษา โดย มุทิตา นาคเมือง

เนื้อหาบทความหลัก

มุทิตา นาคเมือง

บทคัดย่อ

     การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิคเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการบรรเลงกีตาร์ โดยผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงที่ประพันธ์สำหรับกีตาร์คลาสสิคเพื่อพัฒนาผู้แสดงเป็นผู้เชี่ยวชาญในเพลงยุคใดยุคหนึ่งสำหรับกีตาร์คลาสสิค ซึ่งผู้แสดงได้เลือกบทเพลงกยุคที่ผู้แสดงมีความสนใจมากที่สุดนั่น คือ ยุคโรแมนติก และ ต้นศตวรรษที่ 20 บทเพลงดังกล่าวมีลักษณะของรูปแบบการประพันธ์ที่แตกต่างกัน ใช้เทคนิคในการบรรเลงที่แตกต่างกัน ผู้แสดงได้ศึกษาทั้งด้านประวัติของผู้ประพันธ์ ประวัติบทเพลง การวิเคราะห์บทเพลง การวางแผนการฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหาการฝึกซ้อม รวมทั้งการพัฒนาความสามารถ ด้านเทคนิคการบรรเลงเพื่อแสดงต่อหน้าสาธาณะชน โดยการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัย ดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงสำหรับใช้ในการแสดงครั้งนี้จำนวน 7 บทเพลงดังนี้


1. Sakura (Theme and Variations) เรียบเรียงโดย Yukihiro Yoko


2. Marzurka-Choro No.1 ประพันธ์โดย Heitor Villa lobos


3. Sonatina for guitar in A major ประพันธ์โดย Federico Moreno Torroba


4. Prelude no. 5 ประพันธ์โดย Heitor Villa lobos


5. Hommage à Tárrega, Op. 69 ประพันธ์โดย Joaquín Turina


6. Valse op.8 no.4 ประพันธ์โดย Agustín Barrios Mangoré


7. Un sueño en la Floresta ประพันธ์โดย Agustín Barrios Mangoré


เวลาในการแสดงรวมประมาณ 60 นาที

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความ

เอกสารอ้างอิง

ณัชชา โสคติยานุรักษ์. (2547). สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.