การพัฒนากลยุทธ์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เนื้อหาบทความหลัก

สมัย กันหา

บทคัดย่อ

     การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการในโรงเรียนและ เพื่อประเมินกลยุทธ์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 509 รูป/คน พระภิกษุ 200 รูป คฤหัสถ์ 309 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean : ) ค่าความถี่ (Frequency) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D. ) มีการวิเคราะห์ SWOT Analysisในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


     ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีความคิดเห็นว่ายังดำเนินการได้ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีความคิดเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องมีการพัฒนาอีกหลายๆ ด้าน การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ควรรับกลยุทธ์ 7 ด้าน คือ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. การบริหารจัดการองค์กร 3. การสร้างระบบขององค์กร 4. ด้านบุคลากร 5.ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 6. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการด้านหลักสูตร 7. ค่านิยมร่วม ผลการประเมินกลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของเป้าประสงค์ที่ 1 – 7 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 – 7 กลยุทธ์ 1 – 7 และทุกมาตรการและตัวชี้วัดของการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควรพัฒนากลยุทธ์ใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความ

เอกสารอ้างอิง

กองพุทธศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2549). แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา.

พระ พระมหาวิเศษ เสาะพบดี. (2554). ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

พระมหาสมพร สุริโย.(2555).รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2551).ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.