การวิเคราะห์กลวิธีการแปลบทภาพยนตร์จากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่องThe Empresses in the Palace (ราชวงศ์เฉินฮ่วน)

เนื้อหาบทความหลัก

Jin Yunjia

บทคัดย่อ

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลบทภาพยนตร์เรื่อง Empresses in the Palace (ราชวงศ์เฉินฮ่วน) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อศึกษากลวิธีการแปลที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่องThe Empresses in the Palace (ราชวงศ์เฉินฮ่วน) นำเสนอโดย Bruno Wu, Zheng Xiaolong, Arthur M. Sarkissian, Dun Yong และFeng YA ผู้อำนวยการผลิตโดย Fred Milstein และ Cao Ping ผู้สร้างภาพยนตร์โดย Bruno Wu, Arthur M. Sarkissian และ Cao Ping ผู้ถ่ายทำโดย Danielle Woodrow และ Avis Zhu ในการศึกษาบทบาทของตัวละครโดยใช้ทฤษฎีกลวิธีการแปลของ New Mark’s (1981) เป็นเครื่องมือในการศึกษาความไม่สมดุลของปัจจัยด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม


     ผลการศึกษาพบว่าตามวิธีการแปลของ New Mark’s (1988:7) มี 8 ชนิดที่นำมาใช้ในบทภาพยนตร์เรื่อง The Empresses in the Palace โดยกลวิธีการแปลที่พบมากที่สุดคือ semantic translation คิดเป็นร้อยละ 45.71 รองลงมาcommunicative translation คิดเป็นร้อยละ 13.46 faithful translation คิดเป็นร้อยละ 12.99 literal translation คิดเป็นร้อยละ 6.96 adaptation translation คิดเป็นร้อยละ 2.55 และidiomatic translation คิดเป็นร้อยละ 1.16 ผลของการศึกษาทำให้ผู้แปลสามารถใช้กลวิธีการแปลในการปรับแก้ปัญหาด้านการแปลเนื้อหาที่มีความแตกต่างด้านภาษาศาสตร์และวัฒนาธรรมของภาษาต้นทางและปลายทาง

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความ

เอกสารอ้างอิง

Baker, M.(1992). In Other Words : A Course Book on Translation. London and New York :Routledge.

Clifford, James. (1998). “The Translation of Cultures: Maurice Leenhardt’s Evangelism, New Caledonia 1902-1926”. In Con Davis, Robert &Schleifer, Ronald (eds): Contemporary Literary Criticism : Literary and Cultural Studies. New York :Longham. 680-94.

Delisle, J. (1988). Translation: An Interpretive Approach. Ottawa, Canada : University of Ottawa Press.

HodaDavtalab. (2011). An Analysis of Culture-specific Items in the Persian Translation of “Dubliners” Based on Newmark’s Model. QuchanBranch : Islamic Azad University.

Larson, M.(1984). Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-language equivalence. Lanham : University Press of America.
________. (1988). Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-language equivalence. Maryland : University Press of America.

Newmark, P. (1981). Approached to Translation.Oxford :Pergamon Press.

Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. New York : Prentice Hall.

Nida, Eugnen. (1964). Toward a Science of Translation.Leiden : E.J. Brill.

Nida, E.A. and Taber, C.R. (1969).The Theory and Practice of Translation.Leiden : E.J. Brill.

Nida, Eugene. (1975). Language Structure and Translation.Stanford, Calif. : Stanford University Press.

SanchaweeSaibua. (1997). Translation Principles. Bangkok : Thammasart University.

WannaSaengaramruang. (1999). Theories of translation. Bangkok : Chulalongkorn University Press.

Wang Miaomiao. (2014). A Study on Semantic and Communicative Translation of Magical Things in Harry Potter.Beijing :School of Foreign Languages, North China Electric Power University.

Tian, C. (2005). “Notes on Teaching Translation between Chinese and English.” Translation Journal. Vol 9, No. 1, January. Retrieved from http://www.bokorlang.com/journal/31chinese.htm.