กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF