บทบรรณาธิการ

เนื้อหาบทความหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

บทคัดย่อ

  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการก้าวเข้าสู่ ปีที่ 12 แล้ว ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของเล่มปีนี้ที่ได้นำองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์มาสู่ท่านทั้งหลาย กองบรรณาธิการรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เขียนที่นำบทความอันทรงคุณค่าทางวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ บทความทั้ง 14 เรื่องในฉบับนี้เป็นบทความวิจัย 13 เรื่อง และบทความวิชาการปิดท้ายเล่มอีก 1 เรื่อง เนื้อหาของบทความที่นำเสนอในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากร การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนเครือข่าย กลวิธีในการเล่าเรื่อง และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ที่ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตามบริบทของแต่ละชุมชน เรื่องเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ การครองตนในครอบครัวของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุในการอยู่อย่างมีความสุข เรื่องเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในการจัดงานศพ เคล็ดลับพุทธวิธีภาวะของผู้นำกับการบริหารงาน รวมถึงเรื่องที่กระทบกับสังคมด้านบทบาทความเป็นพ่อ การจัดระเบียบสถานบันเทิง และการทำแท้งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย เป็นต้น
  ทุกบทความเปรียบเหมือนอัญมณีที่ถูกขัดเกลาให้สวยงาม เป็นบทความที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ สู่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละบริบทได้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ประเมินบทความอย่างละเอียด ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของบทความในการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ เพื่อผู้อ่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานเขียนทางวิชาการต่าง ๆ ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่าน รวมทั้งขอขอบคุณผู้อ่านที่เป็นกัลยาณมิตร ติดตามวารสารมาโดยตลอด ท้ายนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเผยแพร่บทความ ได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ที่ยินดีเป็นพื้นที่เพื่อส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทบรรณาธิการ

บทความอื่นๆของผู้แต่ง