ยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2

เนื้อหาบทความหลัก

ชยพล คำยะอุ่น

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมีแผนการวิจัยใน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปัญหาและความต้องการการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1 และครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 48 โรงเรียน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จำนวน 192 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาและประเมินยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 48 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีแบบสอบถามและจัดประชุมสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนที่ 3 พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ทางการศึกษา จำนวน 6 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสำคัญตามประเด็น ผลการวิจัยมี ดังนี้
   ยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สภาพการดำเนินงาน ปัญหาและความต้องการการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับปัญหาการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากแบบสอบถาม สรุปประเด็นสำคัญคือ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ได้รับการอบรมพัฒนา ในเรื่องการดำเนินการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวนครูไม่เพียงพอ ครูมีภาระงานสอนและงานมากเกินไป ทำให้ไม่มีเวลาในการปฏิบัติงานตามคำสั่ง ส่วนความต้องการการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากแบบสอบถาม สรุปประเด็นสำคัญคือ ควรมีการอบรมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดำเนินตามยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ต้องการมีครูที่เพียงพอ และต้องการให้มีการสนับสนุนเงินงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด
   การศึกษายุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่ามี 5 ยุทธศาสตร์คือ 1) สร้างโอกาสทางการศึกษา 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา และ 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
   การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ส่วนนำ 2) ยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มี 9 ยุทธศาสตร์คือ 1) สร้างโอกาสทางการศึกษา 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 6) การบริหารหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัดผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก 7) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการศึกษา 8) ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก และ9) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ โดยมีจุดเน้นที่สำคัญ 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการให้ชัดเจน 2) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้วย ICT 3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ4) การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและมีขั้นในการพัฒนายุทธศาสตร์ 4 ขั้น คือ ขั้น ที่ 1การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ขั้นที่ 2 การจัดทำยุทธศาสตร์ ขั้นที่ 3 การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ขั้นที่ 4 การควบคุมและประเมิน ส่วนที่ 3 เป็นการบริหารสู่ความสำเร็จ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Dhamrong Wattana. 2004. Management strategies. the public sector. Principles and methods. Bangkok: Faculty of Political Science, Chulalongkorn University.

Eisner, E. 1976. “Education Connoisseurship and Criticism : Their Form and Functions in Educational Evaluation” Journal of Aesthetic Education.

Jaroon captures. 2012. Development of quality education, according to the strategic development of small schools with the research process. Workshop on cooperative affiliated with the Office of the basic education. Dissertation philosophy. Burapha University.

Jira Phrasuphan. 2011. Strategies to improve the quality of small schools effective. education doctorate thesis. Chulalongkorn University.

Kwanthip Chinsettawong. 2014. Strategy for basic Education-driven ASEAN. thesis philosophy. Silpakorn University.

Ministry of social development and human security. 2004. Knowledge Management . www.m-society.go.th/document/news/news_1277.doc. 30 December 2558

Office of the Permanent Secretary for Education. 2012. Education Development Plan of the Ministry of Education Eleventh edition, 2012-2016. Bangkok: Office of the Permanent Secretary for Education.

Onracha Kiewmanee. 2013. Circuit quality of academic administration of executive education in light of teachers affiliated with the Office of primary education district of phetchabun 3. Thesis, Master of Education. Rangsit University.

Satanchit Sukhonthasap. 2003. Context management education . Nonthaburi: Sukhothai thammathirat University publishers.

Stephen P. Robbin. 1999. Management. New jersey: Prentice – Hall Inc.

Suthat lamorngkan. 2007. Compliance with the strategic plan of the basic school of Maha sarakham district 2. Thesis, Master of Education. Rajabhat Mahasarakham University.

The Ministry of education . 2003. Policy into practice . Bangkok: the Office of the national primary school .

The Office of the Basic Education Commission. 2007. Guidelines for project quality of small school . Bangkok: the Office of policy and planning, Office of the Basic Education Commission.

---------. 2015. Strategic Plan for Small School Development, 2015-2018. Bangkok : Agricultural Cooperatives of Thailand publishers.

Thiphat Soonthornwipat. 2016. Quality management strategic development study of marginal school in Chiang Rai. Journal of social science academic 9 (3), 23 – 33. .

Thongchai Chiwapricha et el. 2008. School Administration: autonomous legal entity case Mahidol wittayanusorn school . Bangkok: Office of the Education Council.

Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. 2012. Concepts in strategic management and business policy(13th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2547. การจัดการความรู้. www.m-society.go.th/document/news/news_1277.doc. 30 ธันวาคม 2558

กระทรวงศึกษาธิการ. 2546. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

ขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์. 2557. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน.วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จรูญ จับบัง. 2555. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา.

จิระ พระสุพรรณ. 2554. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดำรง วัฒนา. 2547. ยุทธศาสตร์การบริหารภาครัฐ หลักการและวิธีการ. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธงชัย ชิวปรีชา และคณะ. 2551. แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของรัฐ: กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ไธพัตย์ สุนทรวิภาต. 2559. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดเชียงราย. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ. 9(3), 23 – 33.

สนานจิตร สุคนธทรัพย์. 2546. บริบททางการบริหารการศึกษา. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550. แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

-------------. 2558. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558-2561. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2555. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555–2559. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

สุทัศน์ ลาหมองแคน. 2550. การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

อรชา เขียวมณี. 2556. การใช้วงจรคุณภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรังสิต.

Eisner, E. 1976. “Education Connoisseurship and Criticism : Their Form and Functions in Educational Evaluation” Journal of Aesthetic Education.

Stephen P. Robbin. 1999. Management. New jersey: Prentice – Hall Inc.

Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. 2012. Concepts in strategic management and business policy(13th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.