การทำแท้งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย

เนื้อหาบทความหลัก

พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์

บทคัดย่อ

   สภาพปัญหาการทำแท้งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยนั้น มีสาเหตุการทำแท้งจะแบ่งลักษณะเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มหญิงโสดและกลุ่มสมรส โดยสาเหตุหลักของการทำแท้งในหญิงโสดนั้นส่วนมากมาจากการที่มีครรภ์ในช่วงเวลาและสถานะที่ยังไม่พร้อม ในขณะที่หญิงที่แต่งงานแล้วเหตุผลประการที่สำคัญที่สุดคือปัญหาทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มแนวคิดที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำแท้ง นั่นคือ กลุ่มที่เห็นด้วย และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย กับการสนับสนุนให้การทำแท้งนั้นถูกกฎหมาย โดยส่วนที่สนับสนุนการทำแท้งจะเป็นสองลักษณะ คือ มิได้สนใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม แต่จะสนใจในด้านของเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ภายในครอบครัวมากกว่า มองว่าหญิงตั้งครรภ์มีสิทธิที่จะกระทำใดๆในส่วนของร่างกายของตน ส่วนอีกกลุ่มคืออาจจะยังคงคำนึงถึงเรื่องศีลธรรมและจริยธรรม แต่ก็เล็งเห็นถึงปัญหาของหญิงที่ตั้งครรภ์แล้วได้รับบาดเจ็บและบอบช้ำจากการไปทำแท้งที่ผิดกฎหมาย ส่วนที่ไม่สนับสนุนการทำแท้ง ประเด็นหลักคือมองถึงในด้านของคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิของเด็กในครรภ์ที่จะเกิดเป็นมนุษย์ในอนาคตสำหรับตัวกฎหมายเองก็มีความพยายามที่จะปรับใช้ในแนวทางที่สนับสนุนสิทธิของผู้หญิงแต่ก็ยังไม่เป็นผล

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

Ampai Meesitti. (May 12, 2012). Social dimension reduction in abortion issues. http://sukanya1969.blogspot.com/2012/05/15-44-1974-5-4-5-80-2545-20-20-20-20-4.html. 17 November 2015.

Bangkok Business newspaper Edition 11 February 2016. Teen found 80% of 15-19 year stomach accidentally abortion-notorious son.

Butterfly Dreaming (pen name). 2010. Philosophy: Ethics, abortion - problems of small things Called life in the womb. http://www.bloggang.com/viewdiary. php?id=easywandering&month=12-2010&date=12&group=16&gblog=43. 17 November 2015.

Khaosod Newspaper Edition 25 April. 2015. Many children Police arrested abortion.

Khaosod Newspaper Edition January 16 2013. Revealing the statistics of Thailand, the second child birth rate in ASEAN.

komchadluek newspaper Edition tremor at 29 November, 2010. "abortion" Ask the children to decide.

Krittaya Achavanitkul and Kanokwan Tharawan. 2000. driving the insurgency movement on the political dimension of social gender and women's bodies. Seminar social movement in literature : the dynamic economy, politics. Organized by the Thailand Research Fund, Chulalongkorn University. .

Mary Anne Warren. On moral and legal status of abortion, In James E. White, eds., Contemporary moral problems, 9th ed., Ibid., p. 118.

Pakorn Maneeporn. 2010. Criminology and thanthawitya. Bangkok : j. M t Express.

Path2health. 2555. Academic pointing people to condemn abortion, critics are not the solution. Project walk understand sex education. http://www.teenpath.net/ content.asp?ID=14922. 2 December 2015

Piyabut Saengkanokkun. 30 years of abortion France law. http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=674 6 October 2015. .

Punnaporn Phibunkitwattanakit. 2008. learn the 4 year old students abortion 5 times. Faculty of information and communication Maejo University

Reproductive Health Office. Enactment Prevention and problem solving of teenage pregnancy in 2016. http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=act. 19 September 2017 .

Saowalak Puapatanakun. Supporting the Draft Reproductive Health Act: Law to protect women. http://www.gotoknow.org/blogs/posts/374825. 5 October 2015.

Siam Intelligence. http://www.siamintelligence.com/thailand-abortion-law/. 6 October 2015.

Sommai Tungsuwan. The causes of abortion illegal. Thai Encyclopedia for Youth, Volume 9. http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=9&chap=4&page=t9-4-infodetail02.html. 19 September 2017.

Suchada Ratchachakun. 1998. Undesirable pregnancy and abortion decisions. Ph.d. thesis. Srinakharinwirot University

Sukanda Saisomya. The abortion issues. http://www.learners.in.th/blogs/posts/336731. 2 December 2015.

Thairath Newspaper Edition 9 February at least 2017. Low birth and low quality children, Policy for having children.

The Ministry of social development and human security. 2014. The situation of the adolescent birth year Thailand 2013. Information and communication technology center office of the Permanent Secretary, Ministry of social development and human security.

The network supports the choice of the local women not ready . 2008. Strict abortion laws do not reduce abortion. https://choicesforum.wordpress.com/2008/10/07/%E0 %B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%94/#more-70. 19 September 2017 .

Ukrit Patnoi. Natural rights theories. http://pioneer.chula.ac.th/~pukrit/2207102/4 right.html. 4 October 2015.

Utilitarianism. http://www.bkk2.in.th/Topic.aspx?TopicID=80903. August 2015.

Wantanee Wasikasin. 2000. Feminist social work: theory and practice. Bangkok : Thammasat University

Wilasinee Phanakornsap. 2011. Abortion : a different view. Journal of Sociology Anthropology 30 (1) January - June 2011.

Wipawee Eiamworamet. 2003. socialization. Teaching literature, Faculty of fine arts, King Mongkut's University of Technology Thonburi

Wirada Somsawat. 2006. Law, Feminism concept. Chiang Mai : Wanidapress publisher.

Yood Sangautai. 2001. The criminal law Region 2-4. Bangkok : Thammasat University Publisher.

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2557. สถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี 2556. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กฤตยา อาชวนิจกุล และกนกวรรณ ธราวรรณ. 2543. ขบวนการขับเคลื่อนไหวทางสังคมบนมิติการเมืองเรื่องเพศและร่างกายผู้หญิง. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องขบวนการทางสังคม: พลวัตเศรษฐกิจการเมืองไทย จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม. 2551. กฎหมายทำแท้งที่เข้มงวดไม่ได้ลดการทำแท้ง.https://choicesforum.wordpress.com/2008/10/07/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%94/#more-70. 19 กันยายน 2560

ปกรณ์ มณีปกรณ์. 2553. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ: หจก. เอ็ม.ที.เพรส

ปัณณพร ไพบูลย์กิจวัฒนกิจ. 2551. เรียน 4 ปีนักศึกษาทำแท้ง 5 ครั้ง. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปิยะบุตร แสงกนกกุล. 30 ปี กฎหมายการทำแท้งฝรั่งเศส. http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=674 6 ตุลาคม 2558.

มูลนิธิแพธทูเฮลท์. 2555. นักวิชาการฯ ชี้ ประณามคนทำแท้งไม่ใช่ทางแก้ปัญหา. โครงการก้าวอย่างเข้าใจเพศศึกษาเพื่อเยาวชน. http://www.teenpath.net/content.asp?ID=14922. 2 ธันวาคม 2558

วันทนีย์ วาสิกะสิน. 2543. สังคมสงเคราะห์แนวสตรีนิยม: ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิภาวี เอียมวรเมธ. 2546. การขัดเกลาทางสังคม. เอกสารประกอบการสอนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิระดา สมสวัสดิ์. 2549. นิติศาสตร์แนวสตรีนิยม. เชียงใหม่: วนิดาเพรส

วิลาสินี พนานครทรัพย์. 2554. การทำแท้ง: มุมมองที่แตกต่าง. วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 30 (1) มกราคม-มิถุนายน 2554

สมหมาย ถุงสุวรรณ. สาเหตุของการทำแท้งผิดกฎหมาย. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9. http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=9&chap=4&page=t9-4-infodetail02.html. 19 กันยายน 2560.

สำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์. พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559. http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=act 19 กันยายน 2560

สุกานดา สายสมยา. ปัญหาการทำแท้ง. http://www.learners.in.th/blogs/posts/336731. 2 ธันวาคม 2558.

สุชาดา รัชชุกูล. 2541. การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา และการตัดสินใจทำแท้ง. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เสาวลักษณ์ พัวพัฒนกุล. สนับสนุนร่าง พรบ.คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธ์: กฎหมายเพื่อปกป้องผู้หญิง. http://www.gotoknow.org/blogs/posts/374825. 5 ตุลาคม 2558.

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559. พบวัยรุ่น15-19ปี 80%ท้องไม่ตั้งใจ ทำแท้ง-ทิ้งลูกอื้อ

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 มกราคม 2556. เผยสถิติวัยุร่นไทยมีอัตราการคลอดลูกเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2558. ศพเด็กบาน ตำรวจลุยแท้งเถื่อน

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553. “ทำแท้ง” ขอเวทีให้เด็กตัดสิน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560. เด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพ สธ.ทำเก๋ ขอสาวไทยปั๊มลูกเพื่อชาติ

หยุด แสงอุทัย. 2544. กฎหมายอาญา ภาค2-4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อำไพ มีสิทธิ. (2012, May 12). มิติทางสังคมในการลดปัญหาการทำแท้ง.http://sukanya1969.blogspot.com/2012/05/15-44-1974-5-4-5-80-2545-20-20-20-20-4.html. 17 พฤศจิกายน 2558.

อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย. ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ. http://pioneer.chula.ac.th/~pukrit/2207102/right.html. 4 ตุลาคม 2558.

Butterfly Dreaming (นามปากกา). 2553. ปรัชญา: จริยศาสตร์การทำแท้ง - ปัญหาของสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าชีวิตในครรภ์. http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=easywandering&month=12-2010&date=12&group=16&gblog=43. 17 พฤศจิกายน 2558.

Mary Anne Warren. On moral and legal status of abortion, In James E. White, eds., Contemporary moral problems, 9th ed., Ibid., p. 118.

Siam Intelligence. http://www.siamintelligence.com/thailand-abortion-law/. 6 ตุลาคม 2558.

Utilitarianism. http://www.bkk2.in.th/Topic.aspx?TopicID=80903. สิงหาคม 2558.