การยอมรับและใช้งานสมาร์ตกริดเทคโนโลยีของผู้บริโภค

เนื้อหาบทความหลัก

อาจารย์ ดร.ธนพล แสงสุวรรณ

บทคัดย่อ

  สมาร์ตกริดเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าของโลกในยุคปัจจุบันทางการบริหาร จัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นการรวมเอานวัตกรรมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบสายส่งเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศแบบทันที (Real Time) การยอมรับ ของผู้บริโภคที่มีต่อเทคโนโลยีนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการนำเสนอต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตามการศึกษาที่หลากหลายได้มีการสำรวจการยอมรับเทคโนโลยี และความเข้าใจที่มีต่อสมาร์ตกริดของผู้บริโภค โดยใช้ทฤษฎีและแบบจำลองที่หลากหลายที่ได้มาจากบทความที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับใช้เทคโนโลยีมาอธิบาย โดยใช้แบบจำลองที่มีชื่อเสียงที่นำมาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ แบบจำลองการยอมรับใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)ร่วมกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีเช่น ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (DOI) แบบจำลองทฤษฎีแรงจูงใจ (MM)ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (SCT) และแนวคิดเกี่ยวกับสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้เป็นการนำเสนอแบบจำลองผสมที่ได้มาจากทฤษฎีและแบบจำลองข้างต้น โดยมีการกำหนดตัวแปรที่ส่งผลต่อการยอมรับและส่งผลกระทบต่อค่าความแปรปรวนของการยอมรับสมาร์ตกริดเทคโนโลยีของผู้บริโภค โดยประเด็นเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งานในการใช้นวัตกรรม ของเทคโนโลยี ผลของการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลสำหรับผู้ออกกฎระเบียบ ผู้ออกนโยบาย และนักการออกแบบและพัฒนาระบบเช่น ผู้ให้บริการด้านสมาร์ตกริด ผู้ผลิตสมาร์ตมิเตอร์ และผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ที่สนับสนุนระบบสมาร์ตกริด โดยเป็นการพัฒนาที่มาจากมุมมองและความต้องการของผู้ใช้งาน

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Accenture. (2010). Understanding Consumer Preferences in Energy Efficiency. Accenture, Dublin.

Ahmad RozelanYunus, Fairus Abu, JuhainiJabar, 2Arfah Ahmad. (2015). Empowering Smart
Customer to Participate in Electricity Supply System. Australian Journal of Basic
and Applied Sciences.9(4) Special 2015, 110-114.

Chan Kook Park, Hyun Jae Kim, Yang Soo Kim. (2012). An empirical study of the smart grid
technology acceptance model in Korea. 2nd IEEE ENERGYCON Conference &
Exhibition, 2012. ICT for Energy Symposium.

Chan Kook Park, Hyun-Jae Kim, Yang-Soo Kim. (2014). A study of factors enhancing smart
grid consumer engagement. Energy Policy.

Davis, F. (1985). A technology acceptance model for empirically testing new end-user
information systems: theory and result. Unpublished Doctoral dissertation, MIT
Sloan School of Management.

Davis, F., Bagozzi, R., &Warshaw, P. (1989).User Acceptance of Computer Technology: a
Comparison of Two Theoretical Models. Management Science.

Eco Align, (2010).Separating Smart Grid from Smart Meters? Consumer Perceptions and
Expectations of Smart Grid. EcoAlign, Boston.

IBM. (2011). Knowledge is power. White Paper. IBM, New York.

Jacky Chin, Shu-Chiang Lin. (2015). Investigating Users’ Perspectives in Building Energy
Management System with an extension of Technology Acceptance Model: A
Case Study in Indonesian Manufacturing Companies. Procedia Computer Science 72.

Janis Kossahl, JohnnKranz, Lutz M. Kolbe. (2012). A Perception-base Model for Smart Grid
Adoption of Distribution System Operators – An Empirical Analysis. Proceedings of
the Eighteenth Americans Conference on Information System.

Jennie C. Stephens, Elizabeth J.mWilson, TarlaRai Peterson. (2015). SMART GRID (R)EVOLUTION
Electric Power Struggles. Cambridge University Press. New york, NY 10013-2473, USA.

Jui-Sheng Chou, Changwan Kim, Thanh-KhietUng, I GustiAyu Novi Yutami, Guo-Tai Lin, Hyojoo
Son. (2015). Cross-country review of smart grid adoption in residential buildings.
Renewable and Sustainable Energy. 48.

Kim, H.J., Park, J.H., Park, C.H. (2012). A study on key influencing factors in smart
gridconsumer engagement. Informatiz.Policy 19 (1).

Layla AlAbdulkarim, ZofiaLukszo, Theo Fens. (2012). Acceptance of Privacy-Sensitive
Technologies: Smart Metering Case in The Netherlands. Third International
Engineering Systems SymposiumCESUN 2012, Delft University of Technology.

Ministry of Energy. (2015). Master Plan for Smart Grid Network Development in Thailand,
2015-2036. Retrieved July 5, 2016, From http://www2.eppo.go.th/power/smart_grid
% 20plan.pdf.

SGCC (Smart Grid Consumer Collaborative). (2010). Consumer Voice: Results of Baseline
Focus Groups. SGCC, Atlanta

Wu, J.H., Wang, S.C. (2005). What drives mobile commerce? An empirical evaluation of the
revised technology acceptance model. Inf. Manag. 42.

Zpryme. (2011). The New Energy Consumer. Zpryme, Mountain City.

กระทรวงพลังงาน. (2558). แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-
2579. สืบค้นเมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559. จาก http://www2.eppo.go.th/power/smart_grid
%20plan.pdf.

สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร. (2555). ทฤษฎีการยอมรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. KMIT
Information Technology Journal.

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2558). แผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015). กระทรวงพลังงาน.