รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน

เนื้อหาบทความหลัก

อริสา นามวงศ์พรหม

บทคัดย่อ

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสมรรถนะปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างรูปแบบการประเมินรูปแบบ ยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ด้านสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 346 แห่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความต้องการ นำเสนอในรูปแบบตาราง ต่อจากนั้นสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน มีการประเมินรูปแบบโดยการจัดสนทนากลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 8 คน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา นำเสนอในแบบความเรียง และใช้แบบสอบถามยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน
   ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันสมรรถนะและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน ความต้องการพัฒนาสมรรถนะตามลำดับดัชนีความต้องการจำเป็นภาพรวมอยู่ในระดับมากองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผลของรูปแบบ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของของรูปแบบ ส่วนที่ 4 แนวทางการนำรูปแบบสู่การปฏิบัติ และและส่วนที่ 5 เงื่อนไขของรูปแบบ ที่ได้มีการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วย

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Booncherdchoo, N. (2009). A Model Of School Administrators’s competency
Development in Accordance With Education Professional Standards. Degree of Doctor of Philosophy Program in Higher Education Department of Education Policy Management and Leadership: Faculty of Education, Chulalongkorn University.

Bureaucratic Development Board, Office. (2006). Public participation in the administration
Government. Bangkok: Sahamit Printing.

Secretary-General of the Teachers Council of Thailand, Office. (2009). Teachers and Educational Personnel, 2003. Bangkok : Secretariat of the Teachers Council of Thailand.

Songjakkaew, K. (2009). The development of a model for faculty development of
private higher education institutions. Doctor of Philosophy Program in Higher
Education Department of Education Policy Management and Leadership: Faculty of
Education, Chulalongkorn University.

Teacher Development Institute Faculty and educational personnel. (2009). Study of teacher competency model and educational personnel for the year 2008-2009. Bangkok: Decadia Design Company Limited.

Thong-Iam, S. (2007). Development of a managerial competency development model
for middle level administrators in autonomous universities. Degree of Doctor of
Philosophy Program in Higher Education Department of Education Policy Management and
Leadership: Faculty of Education, Chulalongkorn University.

Paranasuwan, R. (2009). Development of a participatory model to develop teachers
and edcational personnel of the national institute for development of teachers,
faculty staff and edcational personnel and network offices. Degree of Doctor of
Philosophy Program in Higher Education Department of Education Policy Management and
Leadership: Faculty of Education, Chulalongkorn University.


ขนิษฐา ทรงจักรแก้ว (2552). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. ครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตอุดมศึกษา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา: ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,สำนักงาน. (2549). การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน. กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพริ้นติ้ง.

นภาเดช บุญเชิดชู (2552). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตบริหารการศึกษา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทาง
การศึกษา: ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รัตติกร ผรณสุวรรณ. 2552. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานเครือข่าย. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตบริหารการศึกษา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา: ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เลขาธิการคุรุสภา, สำนักงาน. (2552). พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546.
กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา. (2552). โครงการศึกษารูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2551-2552. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เดคอเดียดีไซน์ จำกัด.

สมนึก ทองเอี่ยม. (2550). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารระดับกลางใน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต บริหารการศึกษา นโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้นำทางการศึกษา: ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.