การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจที่พักราคาประหยัดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อหาบทความหลัก

วริทธินันท์ อูปคำ

บทคัดย่อ

  งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารคุณภาพบริการของธุรกิจที่พักราคาประหยัด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพื่อการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจที่พักราคาประหยัด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยนี้มีการแยกการศึกษาออกเป็น 2 วิธีคือ 1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง จากการแหล่งที่พักราคาประหยัดจำนวน 148 แห่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ T-test F-test และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารคุณภาพบริการของธุรกิจที่พักราคาประหยัด 3 ด้าน คือ 1. ด้านการให้ความสำคัญกับลูกค้า 2. ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการมีส่วนร่วมจากพนักงาน และ2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยวิธิการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล แล้วรวบรวมข้อมูลที่ได้ นำมาสร้างแนวทางในการบริหารเปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจตามแนวคิดทฤษฏีความได้เปรียบทางการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านประสิทธิภาพ 2.ด้านคุณภาพ 3.ด้านนวัตกรรม และ 4.ด้านการตอบสนองผู้มาใช้บริการ จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการธุรกิจที่พักราคาประหยัด 5 ราย โดยการสนทนากลุ่ม เพื่อการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพครบถ้วนสมบูรณ์

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Borirak RattanaWangjert. (2012). Analysis of the potential of accommodation business in
Mueang District, Chiang Mai Province. Chiang Mai: Graduate School.

Chiang Mai Tourism Business Association. (2016). Annual General Meeting of Members 2015.
Retrieved September 10, 2016. form http://www.travelagencyguide.com/agency/
Chiang + Mai + Tourism + Business + Association.

Hostel Word. (2016). All hostels. Retrieved September 5, 2016. from
http://www.hostelworld.com.

Natthaphan Khejornnan. (2002). Strategy for organizational change and development.
Bangkok: Expernet.

Wittaya Wuttipongphiphat. (2007). User satisfaction of small hotels In the area of Muang
District, Chiang Rai province. Chiang Rai Rajabhat University. Chiang Rai.

Wattana Thanongpang. (2007). Satisfaction of users of small hotel accommodation in
Pathum Thani Province. Independent research Bachelor of Art. Hotel academic
branch. Rajamangala University of Technology Thanyaburi.

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์. (2545). กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร.า กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท.

บริรักษ์ รัตนาวังเจริฐ. (2555). การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย.

วิทยา วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์. (2550). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.

วัฒนา ทนงค์แผง. (2550). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานบริการโรงแรมที่พักขนาดเล็กในจังหวัดปทุมธานี.การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตร์บัณฑิต. สาขาวิชาการโรงแรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่. (2559). การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2558. สืบค้นเมื่อ 10
กันยายน 2559. จาก http://www.travelagencyguide.com/agency/ Chiang+Mai+ Tourism+Business+ Association.

โฮสเทลเวิร์ด. (2559). โฮสเทลทั้งหมด. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2559. จาก http://www.hostelworld.com.