รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

เนื้อหาบทความหลัก

ณัฏฐณิชา คำยะอุ่น

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมีขั้นตอน ของการวิจัย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปัญหาและความต้องการการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 2) ศึกษาและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 3) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมีขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. สร้างรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (ฉบับร่าง) 2. ตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 3. นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ผลการวิจัยมี ดังนี้
   สภาพการดำเนินงาน ปัญหาและความต้องการการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พบว่า
   - สภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
   - ปัญหาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากคำถามปลายเปิด สรุปประเด็นที่น่าสนใจได้ ดังต่อไปนี้ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน ขาดงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ครูมีภาระงานสอนและงานนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป ทำให้ไม่มีเวลาในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพ เสียบ่อย ครูขาดความตระหนักในการแก้ปัญหานักเรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมและครูไม่ทำงานวิจัยทั้ง ๆ ที่มีข้อมูลปัญหาของนักเรียนมากพอ
   - ความต้องการการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากคำถามปลายเปิด สรุปประเด็นที่น่าสนใจได้ ดังต่อไปนี้ จัดสรรงบประมาณในการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ จัดอบรมและพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความสามารถในเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อค้นคว้าหาแหล่งความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน แรงจูงใจและสิ่งจูงใจจากผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู นโยบายและผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ สรุปที่ชัดเจน จริงจัง ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา เวทีในการนำเสนอผลงานและเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน
   รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสรุปรวมได้ 5 ด้าน ที่สำคัญคือ 1) ด้านนโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยในชั้นเรียน 2) ด้านการติดตามและประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน 3) ด้านการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน 4) ด้านการบริหารคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน 5) ด้านการเผยแพร่ผลงานและการนำผลงานวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
   รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนนำ ส่วนที่ 2 เป็นรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มี 5 ด้าน คือ 1. การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยในชั้นเรียน 2. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย ในชั้นเรียน 3. การบริหารคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน 4. การติดตามและประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน 5. การเผยแพร่ผลงานและการนำผลงานวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ ส่วนที่ 3 เป็นการบริหารสู่ความสำเร็จ

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Eisner, E. (1976). “Education Connoisseurship and Criticism : Their Form and Functions in
Educational Evaluation,” Journal of Aesthetic Education. 1(2), 16–27).

Napachanok Kamlungkau. (1998). Expectations and assessments of actual actions of
researchers on administration Research of the Thailand Research Fund. (Master of
Science Program). Kasetsart University.

Nawaporn Kwangkaew. (2004). Study of conditions and problems of classroom research
Case study of group teachers Phraya Phichai School Educational Service Area
Office, Uttaradit, District 1, Uttaradit Province. (Master of Education).
Uttaradit Rajabhat University.

Nuttanichar Comyaoun. (2015). Survey report on research promotion in classroom in
primary schools in Nan Primary Education Area Office, Zone 2. Nan: Ban Chiang Lae Na Sai School.

Office of the Education Council. (2005). Combining education law. Bangkok: Teachers Council
of Thailand, Ladprao.

Orracha Kiewmanee. (2013). The use of quality cycle in academic administration of basic
school administrators According to the views of teachers Under the Office of Primary Education, Phetchabun Area 3. (Master of Education). Rangsit University.

Parichart Pookchuen. (2012). Development of research management development plan in
the classroom of Ruangwit Phitthayakhom School. Under the Office of
Secondary Educational Service Area 41. (Master of Education). Kamphaeng Phet
Rajabhat University.

Phatthawadee Thepphitak. (2007). Research management in the class of private vocational
education schools in Bangkok. (Master of Education). Suan Sunandha Rajabhat University.

Poonsuk Hingkanon. (1997). Development of the organization of nursing colleges Ministry
of Public Health. Ph.D. thesis Department of Educational Administration, Faculty of
Education, Chulalongkorn University.

Saruda Chaisuwan. (2009). Research management model in private universities. Retrieved
May 30, 2015, from Saruda Chaisuwan: https://www.gotoknow.org/posts/312324.

Somboon Sirisunhiran. (2004). Development of leadership development characteristics of
the Dean. (thesis Doctor of Education). Chulalongkorn University.

Sompop Boontiengtong. (2007). Development of research management models in the
classroom. (Master of Education). Phetchabun Rajabhat University.

Surat Sridadet. (2016). Educational institution strategy for improving the quality of students of
small schools. Journal of Social Academic, 9 (2), 161–175).

Suwimol Wongwanit. (2001). Classroom Action Research. (3rd edition). Bangkok: Department
of Educational Research, Faculty of Education, Chulalongkorn University.

Thanetphon Chumsong. (2011). Personnel promoting in classroom research of the school
network center for Educational Quality Development No. 6, Nakhon Ratchasima
Primary Educational Service Area 7. North Bangkok University: Bangkok.Office 7.
North Bangkok University: Bangkok.

ณัฏฐณิชา คำยะอุ่น. (2558). รายงานการสำรวจการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2. น่าน: โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย.

ณภชนก กำลังเกื้อ. (2541). ความคาดหวังและการประเมินการดำเนินการจริงของนักวิจัยที่มีต่อการบริหาร
งานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ธเนศพล ชุมสงฆ์. (2554). การส่งเสริมบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7.
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ: กรุงเทพฯ.

นวพร กวางแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพและปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียน กรณีศึกษาของครูผู้สอน กลุ่ม
โรงเรียนพระยาพิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จังหวัดอุตรดิตถ์. (ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

ปาริชาติ พุกชื่น. (2555). การพัฒนาแผนพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเรืองวิทย์
พิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.

พูลสุข หิงคานนท์. (2540). การพัฒนารูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข.
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

ภัทรวดี เทพพิทักษ์. (2550). การบริหารงานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เขต
กรุงเทพมหานคร. (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.

ศรุดา ชัยสุวรรณ. (2552). รูปแบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน. สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม
2558, จาก ศรุดา ชัยสุวรรณ : https://www.gotoknow.org/posts/312324.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2548). รวมกฎหมายการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว.

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ. (2547). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดี. (วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมภพ บุญเที่ยงตรง. (2550). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยในชั้นเรียน. (ปริญญาครุศาสตร
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

สุรัตน์ ศรีดาเดช. (2559). กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนของสถานศึกษาขนาดเล็ก.
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 9(2), 161–175).

สุวิมล ว่องวานิช. (2544). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน(Classroom Action Research). (พิมพ์ครั้งที่ 3 ).
กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรชา เขียวมณี. (2556). การใช้วงจรคุณภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3.
(ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรังสิต.