กระบวนการพัฒนาชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ

เนื้อหาบทความหลัก

ชูชาติ สุทธะ

บทคัดย่อ

  กระบวนการพัฒนาชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ ตามหลักมงคลสูตร กล่าวได้ใน 3 ระดับ ดังนี้ ระดับต้น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ปลูกมาตรฐานทางความคิด 2) สร้างชีวิตบนปัจจัยพื้นฐาน 3) ฝึกตนให้มีความชำนาญการ 4) ทำงาน/บริหารครอบครัว 5) สงเคราะห์มวลประชา, ระดับกลาง 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ปรับสภาพจิตใจ ให้พร้อม 2) น้อมนำธรรมะเบื้องต้นใส่ตน 3) เริ่มค้นคว้าธรรมะเบื้องสูง และในระดับสูง 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมุ่งปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลส 2) เพียรถึงเขตจิตเกษม สุขสันต์ นิรันดร ชีวิตที่พัฒนาแล้วจึงต้องเริ่มพัฒนาจากทางกาย ศีล จิต (สมาธิ หรืออารมณ์) แล้วพัฒนาปัญญา เพื่อให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงของโลก ด้วยจุดหมายสูงสุด ของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา คือ โลกุตตระสุข หรือชีวิตที่เป็นอิสรภาพทางจิตใจ การบรรลุอรหันต์ หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวง ซึ่งอาจเป็นไปได้ยากยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเราสามารถพัฒนาชีวิตให้ดี มีคุณภาพได้อย่างสูงที่สุด ด้วยการควบคุม "สติ" ให้รู้เท่าทันโลกแห่งความเป็นจริง และลดทอนหรือทำกิเลสของตนให้เบาบางลงได้บ้าง เพียงเท่านี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมกับคำว่า เป็นมงคลหรือความดีสูงสุด

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Chamlong Dissayawanich. (1998). Buddhism and psychiatry. Journal of the Medical
Association of Thailand. 43(3), 266 - 291.

Methawee Udomthamanuphap, et al., (2001). Human behavior and self-development.
Bangkok: Rajabhat Suan Dusit Institute Book Center.

Phramaha Hansa Dhammahaso (Nithibunyakorn). (2014). Buddhism and Modern Sciences.
Ayutthaya: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phra Phrom Kunaporn (P.Payutto). (2007). Sustainable development. (6th ed.). Bangkok:
Sahathammik Co., Ltd.

จำลอง ดิษยวณิช. (2541). พุทธศาสนาและจิตเวชศาสตร์. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 43(3), 266 - 291.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2550). การพัฒนาที่ยั่งยืน พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: บริษัทสหธรรมิก จำกัด.

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). (2557). พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

เมธาวี อุดมธรรมมานุภาพ และคณะ. (2544). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฎสวนดุสิต.