ศัพท์เฉพาะวงการของนายทหารชั้นสัญญาบัตรไทย

เนื้อหาบทความหลัก

คุณภัทร ทรงประโคน

บทคัดย่อ

  ศัพท์เฉพาะวงการ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารกันเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานในสายงานเดียวกันหรือ ในกลุ่มผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน บทความนี้นำเสนอลักษณะการสร้างศัพท์เฉพาะวงการ ของนายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยเก็บข้อมูลคำศัพท์จากการใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์นายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ จากนั้นจึงนำศัพท์ที่ได้ไปจัดทำแบบสอบถามสำหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตรและบุคคลทั่วไป
   ผลการวิจัย สามารถแยกแยะคำสแลงออกจากศัพท์เฉพาะวงการของนายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยพบว่าคำศัพท์เฉพาะวงการสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ วลี ประโยคและคำ โดยคำศัพท์เฉพาะวงการของนายทหารชั้นสัญญาบัตรมีลักษณะการสร้างคำเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ การประสมคำ การนำคำในภาษามาสื่อความหมายใหม่ การยืมคำ การใช้อักษรย่อ การสร้างคำหลายขั้นตอน การบัญญัติศัพท์ใหม่ การใช้ชื่อเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงทางเสียง และการตัดคำ

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Amara Prasitrattasin. (2001). Social linguistics. (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University
Printing.

Kittima Intrumpan. (2011). Neurological units. Bangkok: Department of Linguistics Faculty of
Humanities Kasetsart University.

Royal Academy. (2011). Dictionary of Royal Institute of the Year 2011 Chaloem Phrakiat
His Majesty the King on the occasion of the auspicious occasion of His Majesty
the King's 7 rounds of Birthday Anniversary 5th December 2011. (2nd ed.).
Bangkok: Nanmee Book Publishing Publications.

Yuen, K. (1981). Hong Kong police jargon and some sociolinguistic correlates. The
University of Hong Kong.

Yule, G. (2010). The Study of language. (4th ed.). Cambridge University Press, New York.

กิติมา อินทรัมพรรย์. (2554). วิทยาหน่วยคำ. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5
ธันวาคม 2554. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2544). ภาษาศาสตร์สังคม. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.