ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้นำ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย

เนื้อหาบทความหลัก

ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. รูปแบบการบริหารองค์การ ภาวะผู้นำ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้นำ และ 3. ตัวแบบการบริหารองค์การกับภาวะผู้นำ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยแบบสอบถาม จำนวน 456 ชุด สอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศไทย 76 แห่ง และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 7 คน

ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการปฏิบัติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกี่ยวกับการบริหารองค์การ และภาวะผู้นำอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน (2) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความสัมพันธ์ในด้านการควบคุมบุคลากรของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำในด้านการมีวิสัยทัศน์ และการจูงใจ (3) ตัวแบบการบริหารองค์การกับภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทยคือ นายกองค์การบริหารองค์การส่วนจังหวัด จะต้องมีวิสัยทัศน์ และความสามารถด้านการจูงใจ ซึ่งส่งผลให้สามารถบริหารองค์การในเรื่องควบคุมทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ


Organization Management and Leadership of Chief Executive of the Provincial Administration

The objectives of this research were (1) to study the organization management and leadership, (2) to define the relationship between organization management and leadership, and (3) to determine the model of organization management and the leadership of provincial administrators in 76 provinces throughout Thailand. In order to achieve the comprehensive data set, this research applied mixed method: the quantitative method which questionnaires were sent out to 456 samples in 76 provinces throughout Thailand; and on the other hand, the qualitative method which in-depth interviews and non-participatory observation were conducted with seven provincial administrators.

The results were revealed that (1) organization management and leadership of the provincial administrators were both at the high level, (2) relationship between organization management and leadership of the provincial administrators was shown significant correlation between subordinate controlling of provincial administrators and vision and motivation of leadership, and (3) the model of organization management and leadership of the provincial administrators indicated that the provincial administrators should be clear vision and able to motivate others which would affect to the ability in management of the organization particularly on efficiency of human resources’ controlling.

สถิติดาวน์โหลดบทความ

ยังไม่มีข้อมูลดาวน์โหลดบทความ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความ