กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้นำ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF