กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF