Language Relationships of Multiple-Nationalities in Yanyuan County, Sichuan Province: Angle of Language Harmony and Disharmony

เนื้อหาบทความหลัก

Qiao Xiang

บทคัดย่อ

This study aimed to examine language relations of multiple-nationalities in Yanyuan County, Sichuan Province. This paper pointed out that the language relations of multiple-nationalities in this area could be divided into two categories: one was language harmony, and the other was language disharmony. In succession, the paper described the performance and causes to language harmony, and discussed some existing disharmony phenomenon among multiple-nationalities in the area, thereby to understand language relations in the round and to apply in language life for a higher-level harmonious development.

 

ความสัมพันธ์ทางภาษาของชนชาติที่อยู่ร่วมกันหลากหลายชนชาติในเมืองเหยียนหยวน มณฑลเสฉวน : มุมมองความกลมเกลียวทางภาษา และการแบ่งแยกทางภาษา

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางภาษาของผู้คนหลากหลายชนชาติในเมืองเหยียนหยวน มณฑลเสฉวน ข้อค้นพบสำคัญของบทความนี้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางภาษาของผู้คนหลากหลายชนชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันตกอยู่ในสภาวะสองประเภท กล่าวคือ ประเภทหนึ่งคือ ความสัมพันธ์ทางภาษาในรูปแบบของความสมานฉันท์หรือความกลมเกลียวกันทางภาษา อีกประเภทหนึ่งคือ การแบ่งแยกทางด้านภาษา ซึ่งในบทความนี้พยายามอธิบายสถานการณ์ของการใช้ภาษาทั้งในรูปแบบของความกลมกลืนทางภาษาและความแบ่งแยกทางภาษาในพื้นที่ที่มีความหลากหลายของผู้คนและชนชาติอันจะนำไปสู่ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทางด้านภาษาของผู้คนที่หลากหลายในระดับสูงขึ้น

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความ