กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและทักษะการคิดแกนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการบูรณาการทักษะการคิดแกน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF