การสร้างชุดการสอนแซ็กโซโฟนเพื่อพัฒนาทักษะการอิมโพรไวส์ด้วยคอร์ดโทน โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เนื้อหาบทความหลัก

วัชระ โสฬสพรหม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนแซ็กโซโฟนเพื่อพัฒนาทักษะการอิมโพรไวส์ด้วยคอร์ดโทนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 4 คน ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 8 คาบ ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดการสอนแซ็กโซโฟนเพื่อพัฒนาทักษะการอิมโพรไวส์ด้วยคอร์ดโทนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาวิชาคู่มือการใช้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียน และแบบทดสอบระหว่างเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนแซ็กโซโฟนเพื่อพัฒนาทักษะการอิมโพรไวส์ด้วยคอร์ดโทนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีประสิทธิภาพ 81.91/86.41สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน และนิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3.50 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน

 

Creating Saxophone Instructional Package to Develop Improvisation Skills with Chord tone by using Cooperative Learning

This experimental research aimed to develop and study efficiency of the saxophone instructional package which was conducted to develop students’ improvisational skills with chord tone by using cooperative learning, and to investigate students’ satisfaction of the cooperative learning. The sample group comprised of 4 students. They participated in the class for eight times; two hours each time, totally 16 hours. There were four research tools used in this study: 1) The saxophone instructional package conducted to develop students’ improvisational skills with chord tonebased on the cooperative learning. The package included contents, a manual and a lesson plan, 2) pre and post-test, the after-lesson tests and 3) The student’s satisfaction questionnaire towards the cooperative learning. The results of the study show that the efficiency of the saxophone instructional package which was conducted to develop students’ improvisational skills with chord tone by using cooperative learning, was at 81.91/86.40 which was higher than the expected criteria of 80/80 therefore, the hypothesis was confirmed.The average of student’s satisfaction towards the cooperative learning was at 4.50 which was higher than the expected criteria of 3.50.Therefore, the hypothesis was confirmed.

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความ