กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างชุดการสอนแซ็กโซโฟนเพื่อพัฒนาทักษะการอิมโพรไวส์ด้วยคอร์ดโทน โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF