กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF