บทบรรณาธิการ

เนื้อหาบทความหลัก

กองบรรณาธิการ -

บทคัดย่อ

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เป็นวารสารทางวิชาการที่ได้รวบรวมบทความจากผลงานวิจัยจำนวน 9 เรื่อง และ บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง รวม 10 เรื่อง ประกอบด้วยงานวิจัยและบทความวิชาการที่หลากหลายทั้งทางด้านการศึกษา ด้านดนตรี ด้านการส่งเสริมสุขภาวะ และด้านวิสาหกิจชุมชน

บทความที่นำเสนอเกี่ยวกับ ด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กมีรายงานที่น่าสนใจจากการเล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการฟังการพูดของเด็กอนุบาล การสอนภาษาโดยเปรียบเทียบความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นการจัดการเรียนการสอน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงาน ด้านดนตรีในการสร้างชุดการสอน และรูปแบบการตีความบทเพลง ด้านการส่งเสริมสุขภาวะประกอบด้วยงานวิจัยที่น่าติดตามในเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพผู้อพยพย้ายถิ่น รูปแบบการจัดสวัสดิการสู่การส่งเสริมสุขภาวะและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุดท้ายคือด้านวิสาหกิจชุมชน ที่ศึกษาความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย และปิดท้ายด้วยบทความวิชาการจากประเทศเพื่อนบ้านคือ เรื่องการใช้ภาษาและทัศนคติทางภาษาของคนฮาหนีในหมู่บ้านไหมชง ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน บทความทางวิชาการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นงานที่ควรค่าอย่างยิ่งแก่การเผยแพร่สู่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น

ในนามของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่อนุเคราะห์กลั่นกลองบทความ เจ้าของบทความทุกท่านที่ผลิตผลงานอันมีคุณภาพ ผู้อ่านทุกท่านที่ได้ติดตามวารสารมาโดยตลอด สมาชิกวารสารและทุกหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงานเพื่อให้วารสารคงอยู่คู่สังคมอย่างมีคุณค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ สืบต่อไป

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทบรรณาธิการ