อัตลักษณ์และแนวทางการพัฒนาเมืองโบราณเชียงแสน สู่พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เนื้อหาบทความหลัก

จันจิรา วิชัย วรรณะ รัตนพงษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องอัตลักษณ์และแนวทางพัฒนาเมืองโบราณเชียงแสนสู่พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาอัตลักษณ์ของเมืองโบราณเชียงแสน และ2) หาแนวทางพัฒนาเมืองโบราณเชียงแสน ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเก็บข้อมูลที่ได้จากผู้ที่มีส่วนได้/เสียที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองโบราณเชียงแสน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัฐยมศึกษาตอนปลาย ผู้รู้ ผู้สูงอายุ และตัวแทนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย จากการสนทนากลุ่มจำนวน 10 ครั้งมีผู้ร่วมสนทนากลุ่มทั้งสิ้น 225 คน

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล พบว่า

1. อัตลักษณ์ของเมืองโบราณเชียงแสนที่ผู้ให้ข้อมูลมองเห็นได้อย่างชัดเจนและเสนอมา สามารถจัดลักษณะเด่นดังกล่าวได้ 6 อย่าง ได้แก่ การเป็นเมืองมรดกชาติ เมืองพุทธศาสนาแหล่งการเรียนรู้ทัศนียภาพตระการตาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและเมืองชายแดนบนเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ

2. แนวทางการพัฒนาเมืองโบราณเชียงแสนเพื่อรองรับการนักท่องเที่ยวจากผู้ให้ข้อมูล สามารถสรุปได้ 2 ประเด็น คือ แนวทางการพัฒนาที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมืองโบราณเชียงแสน และแนวทางการประชาสัมพันธ์

 

Identity and Guidelines for Development of Chiang Saen Ancient City to be the Special Sustainable Tourism Area

This research named “Identity and Guidelines for Development of Chiang Saen ancient city  to Be the Special Sustainable Tourism Area” aimed to gather its identity, and to draw out its development guidelines which were concordance with indicators of Designated Area for Sustainable Tourism Organization. Data was compiled from beneficiaries including high school students, guru, elders, and representatives of local administrative organizations through ten focus group discussions with totally 225 participants. 

The results of content analysis were as follows.

1. Identity of Chiang Saen ancient city was classified into six aspects: national heritage, Buddhism town, sources of learning, magnificent landscape, cultural traditional orientation, and route of cross border trade.

2. Development guideline of Chiang Saen ancient city was divided into two aspects: identity benchmark and public relation.

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความ

บทความอื่นๆของผู้แต่ง