กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2

เนื้อหาบทความหลัก

สุรัตน์ ศรีดาเดช

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน 2) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 52 คน ครูผู้สอนจำนวน 182คนรวม 234 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล  ตามลำดับ ปัญหาการดำเนินงาน พบว่า ขาดแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนไม่เพียงพอทำให้ขาดความต่อเนื่องในการศึกษาค้นคว้า การจัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียนทำให้โรงเรียนที่มีจำนวนน้อยขาดความสมดุลในการพัฒนารายด้าน การจัดครูเข้าสอนไม่ตรงตามวิชาเอกและไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและไม่มีบุคลากรหรือครูปฏิบัติการสั่งงานธุรการ

ข้อเสนอแนะ พบว่าผู้บริหารควรเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนสนับสนุนและระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานงบประมาณ คือเพิ่มเงินอุดหนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินรายหัว) ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ด้านการบริหารบุคคลคือ จัดหาครูให้ครบทุกกลุ่มสาระตรงตามวิชาเอก และด้านการบริหารงานทั่วไปคือควรจัดให้มีบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโดยเฉพาะเพื่อให้ครูมีเวลาสอน
 

Strategy of School Administration to Raise the Quality of Students of Small sized Schools under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2

The purpose of this research was to study the strategy of school administration to raise thequality of students of small sized schools, to study problems and to suggest the  strategy of school administration to raise thequality of students of small sized schools under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2. Samples comprised totally 234 people, including  52 school administrators, 182 teachers, The instrument used for this study was questionnaires. The data were analyzed by using percentage, frequency, mean and standard deviation.

The research revealed that the overallof strategies were at a high level.When consideringall aspects,the highestaveragewasthe generaladministration, then academic administration , the budget administration and the personnel administration, respectively. Problems in the operation, it was found that there was a lack of learning resources library and information technology, aproblem of budget will that was not enough for school administration . Also, there was a lack of teacher who major in his field to teach students .

For suggestion, the school administrators should contact with public and community to support resources for education. Administrative budgets from government should be increase for basic education (budget per head for students). Personnel management should provide enough teachers to teach exactly on his field. Also teachers should concentrate his work onteaching, not spend a lot of time on other work in schools, then they do not have time to teach students. 

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความ