วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  จัดทำโดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ เป็นบรรณาธิการคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล  กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคือเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทรรศนะทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  และเป็นแหล่งข้อมูลจากการเสนอผลงานวิจัยของนักสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีบทความวิจัยจากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนมาก  ทางกองบรรณาธิการได้พยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการตีพิมพ์เผยแพร่  บนพื้นฐานของการรักษาเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index : TCI) ซึ่งให้การรับรองวารสารฉบับนี้ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูล

 ทางสำนักวิชาสังคมศาสตร์  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานของวารสารตามเกณฑ์ของ TCI  อย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันได้ดำเนินการในรูปแบบของการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และระบบ e- Journal  แต่ในอนาคตจะออกวารสารในระบบ e- Journal อย่างเดี่ยว เพื่อการประหยัดงบประมาณและเพื่อรองรับความเป็น  Thailand 4.0

Thailand4.0

2017-03-16

ยินดีรับบทความ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (2018): กันยายน - ธันวาคม 2561

  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เป็นวารสารทางวิชาการที่ได้รวบรวมบทความรวม 15 เรื่อง ล้วนแต่เป็นบทความวิจัย ในศาสตร์ต่าง ๆ ทางสังคมที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานเขียนทางวิชาการต่าง ๆ ได้ เนื้อหาของบทความที่นำเสนอในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะความเป็นผู้นำ ภาวะผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน ปัจจัยการจัดการสาธารณสุข กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล การศึกษาองค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการลูกหนี้ การวิเคราะห์วรรณกรรมพิธีกรรมทางพุทธศาสนา บทบาทชายหญิงและความเชื่อในนิทาน ชนเผ่า “กาดเมืองเชียงตุง” ในบริบทการค้าและความเป็นชาติพันธุ์ การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา การสร้างชุดการสอนแบบฝึกทักษะจาจวงเหยาของกู่เจิง และ การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิคระดับบัณฑิตศึกษา ทุกบทความเป็นงานที่ควรค่าแก่การเผยแพร่สู่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละบริบทได้
   ในนามของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่อนุเคราะห์กลั่นกรองบทความ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเนื้อหาในบทความให้มีความสมบูรณ์ และเจ้าของบทความทุกท่านที่จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขยายความรู้สู่สังคม รวมทั้งขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่เป็นกัลยาณมิตร ติดตามวารสารมาโดยตลอด เป็นการร่วมกันสรรสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2019-02-04

บทบรรณาธิการ

เลหล้า ตรีเอกานุกูล
ดูเล่มทุกฉบับ