วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  จัดทำโดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ เป็นบรรณาธิการคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล  กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคือเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทรรศนะทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  และเป็นแหล่งข้อมูลจากการเสนอผลงานวิจัยของนักสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีบทความวิจัยจากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนมาก  ทางกองบรรณาธิการได้พยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการตีพิมพ์เผยแพร่  บนพื้นฐานของการรักษาเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index : TCI) ซึ่งให้การรับรองวารสารฉบับนี้ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูล

 ทางสำนักวิชาสังคมศาสตร์  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานของวารสารตามเกณฑ์ของ TCI  อย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันได้ดำเนินการในรูปแบบของการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และระบบ e- Journal  แต่ในอนาคตจะออกวารสารในระบบ e- Journal อย่างเดี่ยว เพื่อการประหยัดงบประมาณและเพื่อรองรับความเป็น  Thailand 4.0

Thailand4.0

2017-03-16

ยินดีรับบทความ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม - เมษายน 2562

  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการก้าวเข้าสู่ ปีที่ 12 แล้ว ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของเล่มปีนี้ที่ได้นำองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์มาสู่ท่านทั้งหลาย กองบรรณาธิการรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เขียนที่นำบทความอันทรงคุณค่าทางวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ บทความทั้ง 14 เรื่องในฉบับนี้เป็นบทความวิจัย 13 เรื่อง และบทความวิชาการปิดท้ายเล่มอีก 1 เรื่อง เนื้อหาของบทความที่นำเสนอในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากร การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนเครือข่าย กลวิธีในการเล่าเรื่อง และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ที่ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตามบริบทของแต่ละชุมชน เรื่องเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ การครองตนในครอบครัวของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุในการอยู่อย่างมีความสุข เรื่องเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในการจัดงานศพ เคล็ดลับพุทธวิธีภาวะของผู้นำกับการบริหารงาน รวมถึงเรื่องที่กระทบกับสังคมด้านบทบาทความเป็นพ่อ การจัดระเบียบสถานบันเทิง และการทำแท้งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย เป็นต้น
  ทุกบทความเปรียบเหมือนอัญมณีที่ถูกขัดเกลาให้สวยงาม เป็นบทความที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ สู่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละบริบทได้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ประเมินบทความอย่างละเอียด ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของบทความในการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ เพื่อผู้อ่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานเขียนทางวิชาการต่าง ๆ ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่าน รวมทั้งขอขอบคุณผู้อ่านที่เป็นกัลยาณมิตร ติดตามวารสารมาโดยตลอด ท้ายนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเผยแพร่บทความ ได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ที่ยินดีเป็นพื้นที่เพื่อส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

เผยแพร่แล้ว: 2019-05-03

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
ดูเล่มทุกฉบับ