วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ (Journal of Social Academic)

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ของ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research Articles) และบทความวิชาการ (Review Articles) ทางด้านสังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Indexed in tci

Announcements

 

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการทางสังคมศาสตร์: Thailand4.0

 
ยินดีรับบทความ  
Posted: 2017-03-16
 
More Announcements...

Vol 10, No 1 (2017): มกราคม - เมษายน 2560

Table of Contents

การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการให้คำปรึกษาปัญหายาเสพติดเบื้องต้นในชุมชน pdf
รุ่งทิวา ใจจา 9-25
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการพลังงานชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน pdf
สุพจน์ ทนทาน, รณิด ปิงเมือง, วรรณะ รัตนพงษ์, นาวิน พรมใจสา 26-42
การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 pdf
พรพรรณ เนตรขำ, ชญาดา วรรณภิระ, รัชพล ศรีธรรม 43-56
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพุทธกระบวนทัศน์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมของชาวไทลื้อในล้านนา pdf
พระราชปริยัติ (สายัน อรินฺทโม), พระสุธีธรรมานุวัตร - 57-70
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส โดยใช้วัดเป็นฐาน : กรณีศึกษา วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ pdf
กิจผจญ แมตเมือง 71-81
แนวทางการจัดการตนเองของชุมชนจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้านแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย pdf
ราเชนทร์ พูลทรัพย์, บุญสม วราเอกศิริ 82-97
การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 pdf
สายใจ ไวคม, ปรีชาชาญ อินทรชิต, กฤษ ไชยดวงจินดา, ชญาดา วรรณภิระ 98-112
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย pdf
วรัญญา มณีรัตน์, รวิพรรดิ พูลลาภ, กรรณิการ์ เทพกิจ, ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์, อนัญญา เหล่ารินทอง, ขวัญหทัย ไชยอักษร 113-126
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ pdf
เพ็ญวดี รอดบำรุง 127-140
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม pdf
ทิพชัย ทิพยุทธ์ 141-152
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้นำ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย pdf
ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล 153-163
พลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย pdf
อารยา สุขเสน, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, พูนชัย ยาวิราช, ประเวศ เวชชะ 164-178
ประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน pdf
สันติ์ ศรียา, นาวิน พรมใจสา, ประยูร อิมิวัตร์, จันจิรา วิชัย 179-191
Business Development of Women's Community Enterprises in Chiang Rai Province pdf
Patteera Burasakwararit 192-208
Language Relationships of Multiple-Nationalities in Yanyuan County, Sichuan Province: Angle of Language Harmony and Disharmony pdf
Qiao Xiang 209-228