วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  จัดทำโดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ เป็นบรรณาธิการคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล  กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคือเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทรรศนะทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  และเป็นแหล่งข้อมูลจากการเสนอผลงานวิจัยของนักสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีบทความวิจัยจากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนมาก  ทางกองบรรณาธิการได้พยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการตีพิมพ์เผยแพร่  บนพื้นฐานของการรักษาเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index : TCI) ซึ่งให้การรับรองวารสารฉบับนี้ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูล

 ทางสำนักวิชาสังคมศาสตร์  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานของวารสารตามเกณฑ์ของ TCI  อย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันได้ดำเนินการในรูปแบบของการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และระบบ e- Journal  แต่ในอนาคตจะออกวารสารในระบบ e- Journal อย่างเดี่ยว เพื่อการประหยัดงบประมาณและเพื่อรองรับความเป็น  Thailand 4.0

Thailand4.0

2017-03-16

ยินดีรับบทความ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2018): พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เป็นวารสารทางวิชาการที่ได้รวบรวมบทความรวม 14 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 12 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง ที่มีความหลากหลาย ในแต่ละศาสตร์อย่างน่าสนใจยิ่ง เนื้อหาของบทความที่นำเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวแบบการจัดการพลังงานชุมชนตามแนวทางพุทธ การสร้างชุดการสอน การจัดการเรียนการสอน การเปรียบเทียบความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์ และบทความที่นำเสนอถึงด้านจิตวิทยาในเรื่องพุทธจิตวิทยาเพื่อลดการฆ่าตัวตายโดยพิธีกรรมสืบชะตาในล้านนา ทุกบทความได้สะท้อนองค์รู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคม จึงเป็นงานที่ควรค่าแก่การเผยแพร่สู่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในบริบทของแต่ละสังคมอย่างเหมาะสม
   ในนามของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่อนุเคราะห์กลั่นกรองบทความ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบทความให้มีความสมบูรณ์ และเจ้าของบทความทุกท่านที่จัดส่งผลงานทางวิชาการอันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานวารสารคงอยู่คู่สังคมอย่างมีคุณค่า และขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่เป็นกัลยาณมิตร ติดตามวารสารมาโดยตลอด เป็นการร่วมกันสรรสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2019-01-24

บทบรรณาธิการ

เลหล้า ตรีเอกานุกูล
ดูเล่มทุกฉบับ