วารสารสังคมศาสตร์ฉบับนี้ เป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เขียนมาสู่ท่านทั้งหลาย รวม 13 บทความ เป็นบทความวิจัย 12 เรื่อง และบทความทางวิชาการปิดท้ายเล่มอีก 1 เรื่อง เนื้อหาของบทความที่นำเสนอในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี การแข่งขันทางธุรกิจ การค้าขายชายแดน ผู้สูงอายุ และด้านการจัดการศึกษา

หากมองโดยรวม ทุกบทความแม้จะมีความหลากหลายในด้านประเด็นที่ศึกษา แต่ทุกประเด็นนั้นเป็นประเด็นทางสังคม ที่ได้ข้อมูลมาจากความทุ่มเทและตั้งใจของผู้เขียน ต้องการให้สังคมเกิดการพัฒนา ผ่านทางองค์ความรู้ที่ได้รับการวิพากษ์ การแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้เป็นบทความที่ควรค่าแก่การเผยแพร่สู่งสังคม กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกระบวนการของการจัดทำวารสารทุกท่านที่ทำให้วารสารเสร็จสมบูรณ์ มีค่าทางวิชาการ เพื่อผู้อ่านที่มีความสนใจ นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัย และงานเขียนทางวิชาการต่าง ๆ

ท้ายนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิชาการ รวมทั้งผู้ที่สนใจเผยแพร่บทความ ได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการที่ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

เผยแพร่แล้ว: 2019-09-02

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล