เผยแพร่แล้ว: 2015-10-01

เครือข่ายการค้าโคไทย-ลาว

ยุทธศักดิ์ ยารังษี, มนัส สุวรรณ, อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, ชวิศ จิตรวิจารณ์