เผยแพร่แล้ว: 2015-02-01

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ -

1-6

การศึกษาการให้บริการการแพทย์แผนไทยของสถานบริการภาครัฐ ในจังหวัดเชียงใหม่

จิตติมา เสนาไชย, จิติมา กตัญญู, พีระพงศ์ บุญศิริ, ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์

71-82