เผยแพร่แล้ว: 2017-01-01

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วรัญญา มณีรัตน์, รวิพรรดิ พูลลาภ, กรรณิการ์ เทพกิจ, ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์, อนัญญา เหล่ารินทอง, ขวัญหทัย ไชยอักษร

113-126

ประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน

สันติ์ ศรียา, นาวิน พรมใจสา, ประยูร อิมิวัตร์, จันจิรา วิชัย

179-191