วารสารวิจัยสังคม (Journal of Social Research)

วารสารวิจัยสังคม เป็นวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานการวิจัย/วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ มีกำหนดออก 2 เล่มต่อปี (มค.-มิย. และ กค.-ธค)

วารสารวิจัยสังคม (JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH)

Indexed in tci

Announcements

 

ข่าวประชุมวิชาการ: ประชุมวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยสังคม

 

สถาบันวิจัยสังคมจะจัดงานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่  1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 “ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน” (Thailand’s Sustainability Transition)

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

http://www.cusri.chula.ac.th/

 
Posted: 2017-06-20
 

ประชาสัมพันธ์เล่มวารสาร: เปิดรับเล่ม 2 พ.ศ. 2560

 

เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย ปริทัศน์หนังสือ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 (ก.ค. - ธ.ค. 60) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
Posted: 2017-04-10 More...
 
More Announcements...

Vol 39, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความพิเศษ Special Article

โครงการหลวง: รอยต่อระหว่างรัฐกับภาคประชาสังคม pdf
อมรา พงศาพิชญ์ 1-34

บทความวิจัย Research Article

“ให้คุณค่า” “สนับสนุน” แต่อย่า “ตีตรา”: หนทางสู่การสร้างสังคมที่เอื้อต่อ “ความเป็นแม่” pdf
ภัทรพรรณ ทำดี 35-74
บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกผักเศรษฐกิจ pdf
ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ 75-108
อันดามัน: ความรู้ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม การเมืองเรื่องความรู้ และความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ pdf
ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ 109-138
คุณภาพชีวิตในการทำงาน: แรงงานต่างด้าวที่ทำงานรับใช้ในบ้าน pdf
กนกวรรณ จิตรโรจนรักษ์, มณฑล สรไกรกิติกูล 139-176
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับบุตรแรงงานต่างด้าว pdf
รัตนา จักกะพา, รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม 177-218
ภูมิหลัง ภาพลักษณ์และการนิยามความหมายของนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา pdf
ปริยกร วิชัย 219-248

ปริทัศน์หนังสือ Book Review

Book Review: The Blue Sweater: Bridging the Gap Between Rich and Poor in an Interconnected World pdf
จิตติพร ฉายแสงมงคล 249-253