กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยสังคม”สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ ชั้น 5 ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 218-7387 โทรสาร. 02 215-5523
Email: Chanarat.Y@chula.ac.th, pparicha@chula.ac.th
www.cusri.chula.ac.th

Principal Contact

อาจารย์ ดร.นฤมล อรุโณทัย
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Phone 02 218-7387

Support Contact

นางปาริชาต ชิตนุกูล
Phone 02 218-7387